7 juli 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 7 juli 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 07 juli 2020
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
J.P.M. Klijs burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 30 juni 2020

  Het college besluit:

  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Beleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk.

  Het college besluit:

  In te stemmen met de beleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk.

  Op grond van artikel 117 Wet op het Primair Onderwijs (WPO) heeft de gemeente de zorgplicht om te voorzien in voldoende ruimte voor lichamelijke oefening van de basisscholen en de speciale school voor basisonderwijs (Het Palet). Op grond van de door de raad op 28 mei jl. vastgestelde Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Moerdijk, is het college bevoegd een beleidsregel op te stellen voor de vergoeding voor het huren van lokaal bewegingsonderwijs en het vervoer naar het lokaal bewegingsonderwijs voor de basisscholen en Het Palet. Op 9 maart jl. heeft het college met alle schoolbesturen overlegd over de voorgestelde beleidsregel. Alle schoolbesturen hebben er mee ingestemd. Het college heeft nu besloten de beleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk, vast te stellen.

 3. Rapportage art. 213a-onderzoek “Risicobenoeming en -beheersing (deel 1)”

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport "Risicobenoeming en -beheersing (deel 1)”;
  2. In te stemmen met de in de rapportage opgenomen aanbevelingen ter bevordering van het risicobewustzijn en het benoemen van risico’s en beheersmaatregelen in college- en raadsvoorstellen;
  3. In te stemmen met de aanpak waarop het management uitvoering wil geven aan de aanbevelingen onder de voorwaarde dat deze wordt voorzien van een concrete planning;
  4. In te stemmen met het in het onderzoeksrapport geschetste vervolgproces (uitvoering deel 2);

  De resultaten van het onderzoek ter kennisname te brengen van de raad (via raadsinformatiebrief).

  Begin 2020 is het (eerste deel van) art. 213a-onderzoek “Risicobenoeming en -beheersing" op het onderzoeksprogramma afgerond. Met dit onderzoek is getracht inzicht te krijgen in het effect van de in de afgelopen jaren getroffen verbetermaatregelen rondom risicobenoeming en –beheersing.
  Concreet is nagegaan of deze maatregelen geleid hebben tot een betere benoeming, inschatting en beheersing van risico’s gerelateerd aan college- en raadsvoorstellen. Uit het verrichte onderzoek is gebleken dat de getroffen verbetermaatregelen nog niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Er is nog onvoldoende (bewuste) aandacht voor (het benoemen van) risico’s en beheersmaatregelen in college- en raadsvoorstellen. Het college heeft alle aanbevelingen ter bevordering van het risicobewustzijn overgenomen en de door het manage-ment voorgestelde aanpak geaccordeerd. De aanbevelingen liggen op het vlak van het trainen van de medewerkers, de toetsing van de kwaliteit van adviesnota’s en het aanpassen van de formats op een zodanige wijze dat deze het risicobewustzijn ondersteunen.

 4. Pilot ‘Gast van de Raad’

  Het college besluit:

  De raad en de griffie aan te bevelen de uitwerking te plaatsen in de bredere opgaven van participatie en democratische vernieuwing waarvan in het presidium van 15 juni is afgesproken dat de uitwerking hiervan in samenwerking tussen griffie/raad, college en organisatie zal plaatsvinden.

  De raad heeft al langer de ambitie om stappen te zetten ten aanzien van democratische vernieuwing. Deze ambitie is onlangs in het presidium bevestigd met de afspraak de nieuwe griffier op dit onderwerp een duidelijk opdracht te geven. Het initiatiefvoorstel van onafhankelijk Moerdijk om een pilot te starten “Gast van de Raad, past in deze lijn.
  Het college ondersteunt dit initiatief voorstel en biedt aan de griffie te ondersteunen bij de nadere uitwerking. Het College adviseert de raad dit initiatief te positioneren binnen de context waarin ook participatie, gebiedsgericht werken, het spoor anders werken binnen de omgevingswet en dienstverlening wordt uitgewerkt.

 5. Implementatie Wet Basisregistratie Ondergrond

  Het college besluit:

  Uitvoering te geven aan het plan van aanpak Implementatie Wet Basisregistratie Ondergrond  

  Op 1 januari 2018 is de Wet Basisregistratie Ondergrond in werking getreden met als doel om eenduidige, betrouwbare data en informatie over de ondergrond van Nederland te realiseren.
  Deze informatie wordt gebruikt om een ruimtelijk en integraal inzicht te krijgen in de ondergrond.De wet verplicht daarnaast bronhouders, waaronder gemeenten, om bodem- en ondergrondgegevens digitaal aan te leveren en te gebruiken.Dit plan van aanpak draagt zorg voor de verdere implementatie van de Wet Basisregistratie Ondergrond en het structureel borgen van de wettelijke verplichtingen.

 6. Wijzigingen dienstregeling openbaar vervoer.

  Het college besluit:

  In te stemmen met het versturen van een raadsinformatiebrief.

  In oktober 2018 is als pilot de winterschoolliner 680 geïntroduceerd tussen Standaardbuiten via Noordhoek naar het Markland College te Zevenbergen. Helaas blijken te weinig reizigers gebruik te maken van deze lijn. De lijn wordt daarom uit de dienstregeling van het openbaar vervoer gehaald. Aanvullend wordt in 2020 de pilot BravoFlex Moerdijk geëvalueerd met als doel tot een besluit te komen hoe deze vervoersvorm vanaf 2021 vormgegeven kan worden.