Beleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk.

Het college besluit:

In te stemmen met de beleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk.

Op grond van artikel 117 Wet op het Primair Onderwijs (WPO) heeft de gemeente de zorgplicht om te voorzien in voldoende ruimte voor lichamelijke oefening van de basisscholen en de speciale school voor basisonderwijs (Het Palet). Op grond van de door de raad op 28 mei jl. vastgestelde Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Moerdijk, is het college bevoegd een beleidsregel op te stellen voor de vergoeding voor het huren van lokaal bewegingsonderwijs en het vervoer naar het lokaal bewegingsonderwijs voor de basisscholen en Het Palet. Op 9 maart jl. heeft het college met alle schoolbesturen overlegd over de voorgestelde beleidsregel. Alle schoolbesturen hebben er mee ingestemd. Het college heeft nu besloten de beleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk, vast te stellen.