Implementatie Wet Basisregistratie Ondergrond

Het college besluit:

Uitvoering te geven aan het plan van aanpak Implementatie Wet Basisregistratie Ondergrond  

Op 1 januari 2018 is de Wet Basisregistratie Ondergrond in werking getreden met als doel om eenduidige, betrouwbare data en informatie over de ondergrond van Nederland te realiseren.
Deze informatie wordt gebruikt om een ruimtelijk en integraal inzicht te krijgen in de ondergrond.De wet verplicht daarnaast bronhouders, waaronder gemeenten, om bodem- en ondergrondgegevens digitaal aan te leveren en te gebruiken.Dit plan van aanpak draagt zorg voor de verdere implementatie van de Wet Basisregistratie Ondergrond en het structureel borgen van de wettelijke verplichtingen.