Rapportage art. 213a-onderzoek “Risicobenoeming en -beheersing (deel 1)”

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport "Risicobenoeming en -beheersing (deel 1)”;
  2. In te stemmen met de in de rapportage opgenomen aanbevelingen ter bevordering van het risicobewustzijn en het benoemen van risico’s en beheersmaatregelen in college- en raadsvoorstellen;
  3. In te stemmen met de aanpak waarop het management uitvoering wil geven aan de aanbevelingen onder de voorwaarde dat deze wordt voorzien van een concrete planning;
  4. In te stemmen met het in het onderzoeksrapport geschetste vervolgproces (uitvoering deel 2);

De resultaten van het onderzoek ter kennisname te brengen van de raad (via raadsinformatiebrief).

Begin 2020 is het (eerste deel van) art. 213a-onderzoek “Risicobenoeming en -beheersing" op het onderzoeksprogramma afgerond. Met dit onderzoek is getracht inzicht te krijgen in het effect van de in de afgelopen jaren getroffen verbetermaatregelen rondom risicobenoeming en –beheersing.
Concreet is nagegaan of deze maatregelen geleid hebben tot een betere benoeming, inschatting en beheersing van risico’s gerelateerd aan college- en raadsvoorstellen. Uit het verrichte onderzoek is gebleken dat de getroffen verbetermaatregelen nog niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Er is nog onvoldoende (bewuste) aandacht voor (het benoemen van) risico’s en beheersmaatregelen in college- en raadsvoorstellen. Het college heeft alle aanbevelingen ter bevordering van het risicobewustzijn overgenomen en de door het manage-ment voorgestelde aanpak geaccordeerd. De aanbevelingen liggen op het vlak van het trainen van de medewerkers, de toetsing van de kwaliteit van adviesnota’s en het aanpassen van de formats op een zodanige wijze dat deze het risicobewustzijn ondersteunen.