Anterieure locatieontwikkelingsovereenkomst Groeneweg 3, Noordhoek

Het college besluit:
In te stemmen met de anterieure overeenkomst Groeneweg 3 Noordhoek en tot ondertekening over te gaan.

In juli 2017 heeft het college ingestemd met het principeverzoek voor de transformatie van een agrarisch bedrijf aan de Groeneweg 3 te Noordhoek naar kleinschalige bedrijvigheid en woningenbouw. Dit principeverzoek is uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan en vertaald in een bestemmingsplan. Het college heeft op 18 augustus 2020 het voorontwerp bestemmingsplan ‘Groeneweg 3, Noordhoek’ vastgesteld en deze heeft van 27 augustus tot en met 7 oktober 2020 ter inzage gelegen.
Voordat gestart kan worden met het ontwerp bestemmingsplan, dient een privaatrechtelijke overeenkomst te worden gesloten om de financiële risico’s van de ontwikkeling bij de initiatiefnemer te leggen. Deze afspraken worden vastgelegd in deze anterieure locatieontwikkelingsovereenkomst die door zowel de initiatiefnemer als de gemeente zal worden ondertekend. Naast het afdekken van de gemeentelijke risico’s en kosten worden in deze overeenkomst tevens afspraken gemaakt over onder andere de maximale verkoopprijs van de woningen, duurzaamheidseisen en de legekosten