Definitieve vaststelling subsidie Surplus Welzijn 2019

Het college besluit:

  1. De jaarlijkse subsidie aan Surplus Welzijn over 2019 definitief vast te stellen op een bedrag van € 867.724;
  2. Een bedrag van € 5.000 terug te vorderen vanwege niet bestede trainingskosten Informele Zorg;
  3. Surplus Welzijn hierover schriftelijk te infomeren via de beschikking. 

Aan de hand van het jaarverslag en de jaarrekening 2019 is beoordeeld of Surplus Welzijn heeft voldaan aan de afspraken zoals zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst 2019. De activiteiten van Surplus Welzijn bestonden in 2019 uit doorontwikkeling Huizen van de Wijk, Maatschappelijk Werk, Geld & Recht, Ondersteuning Vrijwilligerswerk en Informele zorg (o.a. mantelzorgondersteuning). De verantwoording van de subsidie is op basis van het activiteitenverslag in orde bevonden. Vanwege het feit dat een deel van de trainingskosten Informele Zorg niet is besteed wordt een bedrag van € 5.000 teruggevorderd en is het subsidiebedrag voor 2019 definitief vastgesteld op € 867.724.