Inloop GGZ in 2021 in Moerdijk

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het Plan van aanpak gemeente Moerdijk Inloopfunctie 2021 Moerdijk van GGZ WNB met uitzondering van het voortzetten van de inloopvoorziening in De Blomhof in Standdaarbuiten en in plaats daarvan ontmoetingsactiviteiten in Fijnaart en Standdaarbuiten te organiseren; 
  2. In te stemmen met het Plan van aanpak ‘Wonen in de wijk voor kwetsbare inwoners in Moerdijk (inloopvoorzieningen plus) 2021’ van GGz Breburg;
  3. Op basis van deze aanvraag aan GGZ WNB voor 2021 een voorlopige subsidie te verlenen van € 31.419,-, ten laste van het product 662000/44384;
  4. Aan GGz Breburg voor 2021 een voorlopige subsidie van € 42.181,- te verlenen, ten laste van het product 662000/44384;
  5. GGZ WNB en GGz Breburg met bijgaande subsidiebeschikkingen informeren over deze besluiten. 

GZZ WNB en GGz Breburg houden zich in Moerdijk bezig met de ontwikkeling en realisatie van laagdrempelige inloopactiviteiten voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Enerzijds is het doel om deze inwoners door middel van de inloopfunctie een veilige omgeving te bieden, te behoeden voor verergering van hun problemen (of een terugval) en naar een hogere mate van participatie te begeleiden. Anderzijds hebben de activiteiten tot doel om voor meer begrip te zorgen voor psychiatrische problematiek in onze wijken en stigma van deze doelgroep tegen te gaan. De gemeente Moerdijk hecht er veel waarde aan om ook voor de meest kwetsbaren een gastvrije gemeente te zijn. Daarom werken beide GGZ organisaties samen en in nauw onder-ling overleg aan het uitvoeren en de doorontwikkeling van de inloopfunctie. Hierbij wordt kritisch gekeken naar de toegevoegde waarde en het bereik van de ingezette activiteiten. Het college wordt gevraagd de subsidies voor 2021 aan beide GGZ organisaties te verlenen