Prestatieafspraken Woonkwartier en overige corporaties

Het college besluit:

 1. Onder voorwaarde dat Woonkwartier inzichtelijk maakt hoe de woningvoorraad van Woonkwartier zich zal ontwikkelen op het gebied van sloop, nieuwbouw, verkoop, aankoop, betaalbaarheid, onderhoud, renovatie en duurzaamheid in te stemmen met de “Kaderafspraken 2021-2024 gemeente Halderberge, gemeente Moerdijk, Woningstichting Woonkwartier en Huurdersvereniging Fijn Wonen” waarin afspraken worden gemaakt over:
  • samenwerking en organisatie,
  • beschikbaarheid en de gewenste ontwikkeling van de sociale woningvoorraad,
  • betaalbaarheid,
  • sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg,
  • kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad en de woonomgeving,
  • inzet in kernen, wijken en buurten.
 2. De gemeenteraad met bijgevoegde concept raadsinformatiebrief te informeren over de ondertekende “Kaderafspraken 2021-2024 gemeente Halderberge, gemeente Moerdijk, Woningstichting Woonkwartier en Huurdersvereniging Fijn Wonen”
 3. Voor 2021 geen prestatieafspraken te maken met de overige in de gemeente Moerdijk werkzame woningcorporaties. 

De burgemeester besluit:
Volmacht te verlenen aan wethouder D.J. Brummans voor het ondertekenen van de Kaderafspraken 2021-2024.

Op grond van de Woningwet moeten corporaties naar redelijkheid bijdragen aan het gemeentelijk woonbeleid. Corporaties doen hiertoe jaarlijks voor 1 juli een bod aan de gemeenten waar-mee zij aangeven hoe zij uitvoering willen geven aan het gemeentelijk woonbeleid. Op basis van dit bod treden gemeenten, corporaties en huurdersvertegenwoordigingen met elkaar in overleg en leggen zij afspraken op verschillende thema’s vast in prestatieafspraken. In de wet is bepaald dat woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeenten in dit proces gelijkwaardige partners zijn.De afspraken komen dus alleen tot stand als alle partijen erachter staan. Volgens de Woning-wet moeten de prestatieafspraken jaarlijks vóór 15 december worden ondertekend. De wettelijke termijnen laten weinig ruimte om de gemaakte afspraken uit te voeren en te evalueren. Een half jaar na ondertekening van de prestatieafspraken moeten de corporaties immers alweer een nieuw bod uitbrengen. Daarom hebben de gemeenten Halderberge en Moerdijk, Woningstichting Woonkwartier en Huurdersvereniging Fijn Wonen ervoor gekozen om één keer per vier jaar kaderafspraken vast te leggen. De kaderafspraken leggen op hoofdlijnen de opgaven op het gebied van wonen vast. De nadere uitwerking van de kaderafspraken vindt jaarlijks plaats in de zogenaamde jaarschijfafspraken. De huidige kaderafspraken lopen in 2020 af. Daarom wordt voorgesteld om voor de periode 2021-2024 nieuwe kaderafspraken vast te stellen. In dit voor-stel wordt daarop ingegaan. Naast Woonkwartier zijn nog vijf andere corporaties actief in de gemeente Moerdijk. Het gaat hier om Woonvizier, Alwel, Stadlander, Vestia en Mooiland. Met deze corporaties zullen in 2021 geen prestatieafspraken worden gemaakt