8 september 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 8 september 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 08 september 2020
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 01 september 2020

  Het college besluit:

  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) personeel.

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de uitgangspunten collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
  2. Over te gaan tot inkoop middels Europese aanbesteding van een zuiver collectieve verzekering voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor de werknemers van de gemeente Moerdijk
  3. De aanbesteding in samenwerking met gemeente Etten-Leur, gemeente Hoeksche Waard, gemeente Halderberge en het Werkplein Hart van West-Brabant op te pakken.
  4. Het Inkoopbureau West-Brabant te mandateren om voorlopige gunning te verstrekken aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

  Op 1 maart 2020 is het overkoepelend beleid Duurzame Inzetbaarheid vastgesteld. Hierin is opgenomen dat in het kader van gezondheid en vitaliteit in 2020 een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor personeel wordt ingekocht.

 3. Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers kalenderjaar 2019.

  Het college besluit:

  Vast te stellen dat verrekening van neveninkomsten van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk over het jaar 2019 niet aan de orde is.

  In het kader van de verrekenplicht zoals bepaald in het Rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers, moet over het jaar 2019 vastgesteld worden of verrekening van neveninkomsten van burgemeester en wethouders aan de orde is. Via een webapplicatie van het ministerie BZK zijn de burgemeester en wethouders gevraagd naar eventuele neveninkomsten. Op basis van de individuele opgaven en conform de geldende regels, is verrekening van neveninkomsten van de burgemeester en wethouders over het jaar 2019 niet aan de orde.

 4. Heroverweging principebesluit verzoek Huizersdijk 11 Zevenbergen

  Het college besluit:

  1. Uw principebesluit van 31 maart 2020 te heroverwegen;
  2. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor de realisatie van bedrijfsloodsen, met een bedrijfswoning, op voorwaarde dat:
   1. de te realiseren loodsen worden gebruikt voor bedrijven maximaal tot en met categorie 2;
   2. de bedrijfswoningen aan de zijde van de Roode Vaart worden gerealiseerd;
   3. omliggende bedrijven niet door de ontwikkeling worden beperkt.
  3. Aanvrager middels conceptbrief te berichten.

  In maart 2020 heeft het college een principeverzoek voor de ontwikkeling van een aantal bedrijfsloodsen met bedrijfswoning aan de Huizersdijk in Zevenbergen besproken. De conclusie was toen dat de bouw van bedrijfswoningen niet past binnen het geldende bestemmingsplan en dat de aanvraag meegewogen zou worden in het nieuwe bestemmingsplan dat voor dit bedrijventerrein in voorbereiding is. De aanvrager heeft aangegeven niet in te kunnen stemmen met deze reactie. Hij wil de locatie graag op korte termijn ontwikkelingen en heeft daarom een heroverweging gevraagd. De ontwikkeling van het nieuwe bestemmingsplan is inmiddels al verder gevorderd. Het college besluit het principebesluit van 31 maart te heroverwegen en in principe medewerking aan het plan te verlenen, mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt.

 5. Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening

  Het college besluit:

  De gemeenteraad voor te stellen om:

  1. De gewijzigde Algemene Subsidie Verordening gemeente Moerdijk vast te stellen.
  2. De Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk zoals die in werking is getreden op 01-02-2015 in te trekken.

  De laatste Algemene Subsidie Verordening (ASV) is eind 2014 vastgesteld. Sinds die tijd is het nodige veranderd in de samenleving, is landelijke en Europese wetgeving veranderd en hebben wij als organisatie nieuwe inzichten gekregen hoe wij effectief subsidiebeleid kunnen voeren. Het is dan ook tijd om de ASV te moderniseren. De VNG heeft afgelopen jaar een modelver-ordening beschikbaar gesteld waar de genoemde ontwikkelingen in meegenomen zijn. Deze modelverordening heeft als basis gediend voor de nieuwe ASV maar is wel ver-Moerdijkt.
  Om de wijzigingen overzichtelijk te houden is in de bijlage van het raadsvoorstel een zoge-naamde Was-Wordt tabel opgenomen. Onderaan deze tabel is een inhoudelijke toelichting opgenomen op de gemaakte wijzigingen.
  Het vaststellen en wijzigen van een verordening is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

 6. Uitbreiding Camping Markdal

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de voorgestelde reactie op de ingediende vooroverlegreacties;
  2. In te stemmen met het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan.

  De eigenaren van Camping Markdal aan de Molendijk 2 in Standdaarbuiten willen de camping graag uitbreiden. Zij willen deze uitbreiding op een natuurlijke wijze inpassen in de omgeving. Daarom is samen met het Waterschap een plan opgesteld waarbij de camping uitbreidt, maar waarbij de uitbreiding wordt versterkt met een investering in de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden, door de aanleg van natuurvriendelijke oevers, extra water en natuur.
  De uitbreiding is in totaal 1,75 hectare groot. Er worden maximaal 30 staplaatsen (20 seizoens- en 10 passantenplaatsen) toegevoegd. De plaatsen worden uitsluitend toeristisch recreatief gebruikt.
  Voor de ontwikkeling is een bestemmingsplan opgesteld, dat is toegestuurd aan de wettelijk vooroverlegpartners. Van zes organisaties is een reactie ontvangen. Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van deze reacties en besluit de formele procedure voor het plan te starten door het ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen.

 7. Wijziging gemeenschappelijke regeling WVS-Groep

  Het college besluit:

  1. De raad verzoeken toestemming te verlenen tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling WVS-Groep.
  2. Na toestemming van de raad instemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling WVS-Groep.

  Het Algemeen Bestuur van WVS heeft in haar vergadering van 6 juli 2020 besloten de colleges van burgemeester en wethouders van de (negen) aangesloten gemeenten voor te stellen wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WVS-Groep vast te stellen. Een deel van de wijzigingen houdt verband met aanpassing van de verdeelsystematiek van de gemeentelijke kosten van het leerwerkbedrijf WVS. De beoogde datum voor inwerkingtreding van de gewijzigde GR is 1 januari 2021.

 8. Evaluatie en contractverlening Optisport en raadsinformatiebrief Evaluatie toekomst zwembaden

  Het college besluit:

  1. Het evaluatierapport ‘Onderzoek toekomst de Niervaert en de Bosselaar 9 april 2020’ met als bijlage de technische rapportage vast te stellen;
  2. In te stemmen met openbaar maken van de rapportage en daarnaast de uitkomsten te presenteren aan de gemeenteraad en andere belanghebbenden op 17 september a.s.;
  3. In te stemmen met de verlenging van de samenwerking met Optisport voor 5 jaar onder de condities zoals beschreven in de ‘samenwerkingsovereenkomst’. De verlenging gaat in op 1 januari 2021 en eindigt van rechtswege op 31 december 2025. Er is een mogelijkheid om de overeenkomsten tussentijds op te zeggen per 31 december 2023.
  4. RIB Evaluatie en toekomst zwembaden goed te keuren;
  5. Onderhoud aan De Niervaert de komende jaren tot het minimum te beperken en niet te investeren in aanpassingen. De bedrijfszekerheid en veiligheid moeten hierbij uiteraard te alle tijden gewaarborgd blijven.

  Eind 2019 heeft het college naar aanleiding van het amendement ‘Uitvoering motie toekomst zwembaden’ van 9 juli 2015 besloten om de samenwerking met Optisport te evalueren en de toekomstbestendigheid van de zwemaccommodaties in Klundert en Zevenbergen te onder-zoeken. Inmiddels is de samenwerking met Optisport geëvalueerd en is het onderzoek naar de technische staat, verduurzaming en toekomstbestendigheid van de beide zwemaccommodaties afgerond.
  Op basis van deze evaluatie heeft het college besloten om in te stemmen met de verlenging van de samenwerking met Optisport voor 5 jaar. Dit heeft betrekking op Complex de Niervaert in Klundert en Buitenzwembad De Bosselaar in Zevenbergen. De firma Verbaell gaat de uitkomsten van het evaluatierapport en technische evaluatie toelichten in een presentatie aan de gemeenteraad en andere belanghebbenden. Vanwege alle Coronaperikelen vindt deze presentatie plaats op 17 september a.s. via Teams. Om desinvesteringen te voorkomen is tevens besloten om het onderhoud aan De Niervaert de komende jaren tot het minimum te beperken en niet te investeren in aanpassingen. De leeftijd en technische staat van het gebouw maken het rendement van de extra investeringen te onzeker. Die uitgaven kunnen beter gereserveerd worden voor gehele of gedeeltelijke nieuwbouw binnen een periode van maximaal 5 jaar. De bedrijfszekerheid en veiligheid moeten hierbij uiteraard te alle tijden gewaarborgd blijven.