Evaluatie en contractverlening Optisport en raadsinformatiebrief Evaluatie toekomst zwembaden

Het college besluit:

  1. Het evaluatierapport ‘Onderzoek toekomst de Niervaert en de Bosselaar 9 april 2020’ met als bijlage de technische rapportage vast te stellen;
  2. In te stemmen met openbaar maken van de rapportage en daarnaast de uitkomsten te presenteren aan de gemeenteraad en andere belanghebbenden op 17 september a.s.;
  3. In te stemmen met de verlenging van de samenwerking met Optisport voor 5 jaar onder de condities zoals beschreven in de ‘samenwerkingsovereenkomst’. De verlenging gaat in op 1 januari 2021 en eindigt van rechtswege op 31 december 2025. Er is een mogelijkheid om de overeenkomsten tussentijds op te zeggen per 31 december 2023.
  4. RIB Evaluatie en toekomst zwembaden goed te keuren;
  5. Onderhoud aan De Niervaert de komende jaren tot het minimum te beperken en niet te investeren in aanpassingen. De bedrijfszekerheid en veiligheid moeten hierbij uiteraard te alle tijden gewaarborgd blijven.

Eind 2019 heeft het college naar aanleiding van het amendement ‘Uitvoering motie toekomst zwembaden’ van 9 juli 2015 besloten om de samenwerking met Optisport te evalueren en de toekomstbestendigheid van de zwemaccommodaties in Klundert en Zevenbergen te onder-zoeken. Inmiddels is de samenwerking met Optisport geëvalueerd en is het onderzoek naar de technische staat, verduurzaming en toekomstbestendigheid van de beide zwemaccommodaties afgerond.
Op basis van deze evaluatie heeft het college besloten om in te stemmen met de verlenging van de samenwerking met Optisport voor 5 jaar. Dit heeft betrekking op Complex de Niervaert in Klundert en Buitenzwembad De Bosselaar in Zevenbergen. De firma Verbaell gaat de uitkomsten van het evaluatierapport en technische evaluatie toelichten in een presentatie aan de gemeenteraad en andere belanghebbenden. Vanwege alle Coronaperikelen vindt deze presentatie plaats op 17 september a.s. via Teams. Om desinvesteringen te voorkomen is tevens besloten om het onderhoud aan De Niervaert de komende jaren tot het minimum te beperken en niet te investeren in aanpassingen. De leeftijd en technische staat van het gebouw maken het rendement van de extra investeringen te onzeker. Die uitgaven kunnen beter gereserveerd worden voor gehele of gedeeltelijke nieuwbouw binnen een periode van maximaal 5 jaar. De bedrijfszekerheid en veiligheid moeten hierbij uiteraard te alle tijden gewaarborgd blijven.