Heroverweging principebesluit verzoek Huizersdijk 11 Zevenbergen

Het college besluit:

  1. Uw principebesluit van 31 maart 2020 te heroverwegen;
  2. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor de realisatie van bedrijfsloodsen, met een bedrijfswoning, op voorwaarde dat:
    1. de te realiseren loodsen worden gebruikt voor bedrijven maximaal tot en met categorie 2;
    2. de bedrijfswoningen aan de zijde van de Roode Vaart worden gerealiseerd;
    3. omliggende bedrijven niet door de ontwikkeling worden beperkt.
  3. Aanvrager middels conceptbrief te berichten.

In maart 2020 heeft het college een principeverzoek voor de ontwikkeling van een aantal bedrijfsloodsen met bedrijfswoning aan de Huizersdijk in Zevenbergen besproken. De conclusie was toen dat de bouw van bedrijfswoningen niet past binnen het geldende bestemmingsplan en dat de aanvraag meegewogen zou worden in het nieuwe bestemmingsplan dat voor dit bedrijventerrein in voorbereiding is. De aanvrager heeft aangegeven niet in te kunnen stemmen met deze reactie. Hij wil de locatie graag op korte termijn ontwikkelingen en heeft daarom een heroverweging gevraagd. De ontwikkeling van het nieuwe bestemmingsplan is inmiddels al verder gevorderd. Het college besluit het principebesluit van 31 maart te heroverwegen en in principe medewerking aan het plan te verlenen, mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt.