Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening

Het college besluit:

De gemeenteraad voor te stellen om:

  1. De gewijzigde Algemene Subsidie Verordening gemeente Moerdijk vast te stellen.
  2. De Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk zoals die in werking is getreden op 01-02-2015 in te trekken.

De laatste Algemene Subsidie Verordening (ASV) is eind 2014 vastgesteld. Sinds die tijd is het nodige veranderd in de samenleving, is landelijke en Europese wetgeving veranderd en hebben wij als organisatie nieuwe inzichten gekregen hoe wij effectief subsidiebeleid kunnen voeren. Het is dan ook tijd om de ASV te moderniseren. De VNG heeft afgelopen jaar een modelver-ordening beschikbaar gesteld waar de genoemde ontwikkelingen in meegenomen zijn. Deze modelverordening heeft als basis gediend voor de nieuwe ASV maar is wel ver-Moerdijkt.
Om de wijzigingen overzichtelijk te houden is in de bijlage van het raadsvoorstel een zoge-naamde Was-Wordt tabel opgenomen. Onderaan deze tabel is een inhoudelijke toelichting opgenomen op de gemaakte wijzigingen.
Het vaststellen en wijzigen van een verordening is een bevoegdheid van de gemeenteraad.