Uitbreiding Camping Markdal

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de voorgestelde reactie op de ingediende vooroverlegreacties;
  2. In te stemmen met het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan.

De eigenaren van Camping Markdal aan de Molendijk 2 in Standdaarbuiten willen de camping graag uitbreiden. Zij willen deze uitbreiding op een natuurlijke wijze inpassen in de omgeving. Daarom is samen met het Waterschap een plan opgesteld waarbij de camping uitbreidt, maar waarbij de uitbreiding wordt versterkt met een investering in de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden, door de aanleg van natuurvriendelijke oevers, extra water en natuur.
De uitbreiding is in totaal 1,75 hectare groot. Er worden maximaal 30 staplaatsen (20 seizoens- en 10 passantenplaatsen) toegevoegd. De plaatsen worden uitsluitend toeristisch recreatief gebruikt.
Voor de ontwikkeling is een bestemmingsplan opgesteld, dat is toegestuurd aan de wettelijk vooroverlegpartners. Van zes organisaties is een reactie ontvangen. Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van deze reacties en besluit de formele procedure voor het plan te starten door het ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen.