Wijziging gemeenschappelijke regeling WVS-Groep

Het college besluit:

  1. De raad verzoeken toestemming te verlenen tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling WVS-Groep.
  2. Na toestemming van de raad instemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling WVS-Groep.

Het Algemeen Bestuur van WVS heeft in haar vergadering van 6 juli 2020 besloten de colleges van burgemeester en wethouders van de (negen) aangesloten gemeenten voor te stellen wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WVS-Groep vast te stellen. Een deel van de wijzigingen houdt verband met aanpassing van de verdeelsystematiek van de gemeentelijke kosten van het leerwerkbedrijf WVS. De beoogde datum voor inwerkingtreding van de gewijzigde GR is 1 januari 2021.