9 juni 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 9 juni 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 09 juni 2020
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 2 juni 2020

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Kadernota 2021-2024

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de kadernota 2021-2024
  2. De gemeenteraad de kadernota 2021-2024 via de raadsinformatiebrief aan te bieden
  3. De gemeenteraad te vragen in te stemmen met de gehanteerde financiële uitgangspunten in hoofdstuk 3 en met de geschetste mogelijkheden om te komen tot een (op termijn) sluitende meerjarenbegroting.
  4. Aan de gemeenteraad voorstellen om voor de nieuwe ontwikkelingen waarvoor in 2020 al incidentele middelen nodig zijn voorlopig een bedrag van € 320.000  beschikbaar te houden in de algemene reserve. Definitieve beschikbaarstelling zal via afzonderlijke raadsvoorstellen ter besluitvorming worden voorgelegd.

  Het college heeft de kadernota 2021-2024 vastgesteld.
  In deze kadernota wordt uitgegaan van voorzetting van het huidige beleid zoals opgenomen in het coalitieakkoord en de meerjarenbegroting 2020-2023. Verder zijn opgenomen de actuele nieuwe ontwikkelingen die voortvloeien uit de in de meerjarenbegroting opgenomen strategische en operationele doelen. Daarnaast is rekening gehouden met nieuwe wetgeving.

  Bovenstaande cijfers maken het noodzakelijk om na te denken over de manier waarop B&W eind september 2020 een sluitende begroting aan de raad kunnen aanbieden. Het proces om daar te komen is inmiddels gestart; dit bestaat uit de volgende stappen:

  • heroriënteren op bestaand beleid; inventariseren welke beleidsmatige keuzes mogelijk zijn om kosten te verlagen en inkomsten te verhogen;
  • bestaande (beleids)ambities en projecten heroverwegen en prioriteren;
  • nieuwe ontwikkelingen en ambities die in de kadernota 2021 zijn opgenomen heroverwegen en prioriteren o.a. in relatie tot bestaand beleid en bestaande ambities, zoals vastgelegd in het Bestuursakkoord 2018-2022.

  Bij het aanbieden van de meerjarenbegroting 2021-2024 zullen de mogelijke keuzes aan de gemeenteraad worden voorgelegd met een toelichting op de financiële en maatschappelijke effecten en risico’s. De raad besluit uiteindelijk op 12 november 2020 over de te maken keuzes, bijstelling van ambities en overige maatregelen om te komen tot een sluitende begroting 2021-2024

 3. Verkeersbesluit afsluiten brug Grintweg/Kloosterstraat te Moerdijk

  Het college besluit:
  In te stemmen met het Concept Verkeersbesluit afsluiten brug Grintweg/Kloosterstraat te Moerdijk

  De brug aan de Grintweg / Kloosterstraat te Moerdijk is in het verleden openbaar toegankelijk geweest voor licht (auto)verkeer. De brug is niet geschikt voor gebruik door zwaar verkeer. Om deze reden is er een aslast beperking van 3,5 ton opgelegd. Deze aslast beperking is meerdere malen genegeerd, waardoor het brugdek momenteel bezweken is. Het is fysiek niet mogelijk zwaar verkeer te weren, terwijl autoverkeer de brug wél kan blijven gebruiken. Om deze reden wordt het besluit genomen de brug enkel voor langzaam verkeer toegankelijk te houden.

 4. P177. Verlenging samenwerkingsovereenkomst Volker Wessels i.r.t. Zevenbergen Noord

  Het college besluit:
  In te stemmen met de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met Volker Wessels in relatie tot Zevenbergen Noord, aan de hand van bijgevoegde verlengingsovereenkomst.

  Op 30 maart 2017 heeft de gemeenteraad van Moerdijk de Visie Zevenbergen Noord vast-gesteld. Dit omvat het ontwikkelingskader voor het gebied dat ontstaat wanneer de bestaande N285 door de Provincie Noord-Brabant is omgelegd. Op 29 maart 2018 is de gemeente een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Volker Wessels, opdrachtgever van de visie en tevens de bezitter van meerdere gronden in het gebied. De looptijd van deze overeenkomst bedroeg 2 jaar, maar omvatte de mogelijkheid tot verlenging. Vanwege de gebleken complexiteit van de opgave, en mede gelet op de recent door de provincie aangegeven vertraging in het proces om te komen tot realisatie van de noordelijke randweg (de oplevering wordt nu verwacht in 2023), achten partijen het wenselijk om de huidige samenwerking langer voort te zetten. Eind 2021 moet er duidelijkheid zijn over de haalbaarheid van een gefaseerde herontwikkeling van het gebied (afronding initiatieffase).

 5. Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Hazeldonkse Zandweg 105

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. Het bestemmingsplan Hazeldonkse Zandweg 105 te Zevenbergen zoals vervat in de bestanden set met planidentificatie NL.IMRO.1709.BP.BPBGHzandweg105-BP30 ongewijzigd vast te stellen;
  2. Het ontwerpbesluit Wabo-uitgebreide voorbereidingsprocedure voor de uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf aan de Hazeldonkse Zandweg 105 te Zevenbergen (activiteiten bouwen), ongewijzigd vast te stellen; 
  3. Ten behoeven van dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
  4. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.BP.BPBGHzandweg105-BP30 naar NL.IMRO.1709.BP.BPBGHzandweg105-BP40.

  Op 14 augustus 2018 heeft het college besloten in principe medewerking te verlenen aan een verzoek van de firma Bastiaanse, voor de realisatie van kassen voor de teelt van paprika's in een gebied dat al grotendeels ligt ingeklemd tussen bestaande kassen.
  Op verzoek van de initiatiefnemer heeft de gemeenteraad op 14 maart 2019 besloten gebruik te maken van de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke orde-ning. Dit betekent dat zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning gezamenlijk de voorbereidingsprocedure doorlopen.
  Voor het bestemmingsplan en de vergunning zijn ontwerpen gemaakt. De door het college gestelde voorwaarden zijn hierin verder uitgewerkt. Beide ontwerpen hebben gedurende een periode van 6 weken ter visie gelegen. In deze periode is geen zienswijze ingediend.
  De kassen beslaan een oppervlakte van ongeveer 11,8 hectare en hebben een totale bouw-hoogte van circa 8 meter. Ondersteunende voorzieningen zoals waterbuffer tanks hebben een totale bouwhoogte van 14 meter. Het bestemmingsplan bevat daarnaast een plan voor een groene inrichting van het perceel.

  Het toepassen van assimilatieverlichting is niet toegestaan, daar kan in de toekomst van afgeweken worden met een omgevingsvergunning. Dan moet aangetoond worden dat de gevolgen voor de omgeving aanvaardbaar zijn. Op basis van de onderzoeken voor de diverse milieuaspecten hebben wij besloten dat voor dit plan het opstellen van een milieu effecten rapportage niet nodig is.
  Na vaststelling van beide ontwerpen door de gemeenteraad wordt beide ontwerpen wederom zes weken ter inzage gelegd. Nu  er geen zienswijzen ingediend zijn kan alleen beroep bij de Raad van State worden ingediend door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze in te dienen.