Kadernota 2021-2024

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de kadernota 2021-2024
  2. De gemeenteraad de kadernota 2021-2024 via de raadsinformatiebrief aan te bieden
  3. De gemeenteraad te vragen in te stemmen met de gehanteerde financiële uitgangspunten in hoofdstuk 3 en met de geschetste mogelijkheden om te komen tot een (op termijn) sluitende meerjarenbegroting.
  4. Aan de gemeenteraad voorstellen om voor de nieuwe ontwikkelingen waarvoor in 2020 al incidentele middelen nodig zijn voorlopig een bedrag van € 320.000  beschikbaar te houden in de algemene reserve. Definitieve beschikbaarstelling zal via afzonderlijke raadsvoorstellen ter besluitvorming worden voorgelegd.

Het college heeft de kadernota 2021-2024 vastgesteld.
In deze kadernota wordt uitgegaan van voorzetting van het huidige beleid zoals opgenomen in het coalitieakkoord en de meerjarenbegroting 2020-2023. Verder zijn opgenomen de actuele nieuwe ontwikkelingen die voortvloeien uit de in de meerjarenbegroting opgenomen strategische en operationele doelen. Daarnaast is rekening gehouden met nieuwe wetgeving.

Bovenstaande cijfers maken het noodzakelijk om na te denken over de manier waarop B&W eind september 2020 een sluitende begroting aan de raad kunnen aanbieden. Het proces om daar te komen is inmiddels gestart; dit bestaat uit de volgende stappen:

  • heroriënteren op bestaand beleid; inventariseren welke beleidsmatige keuzes mogelijk zijn om kosten te verlagen en inkomsten te verhogen;
  • bestaande (beleids)ambities en projecten heroverwegen en prioriteren;
  • nieuwe ontwikkelingen en ambities die in de kadernota 2021 zijn opgenomen heroverwegen en prioriteren o.a. in relatie tot bestaand beleid en bestaande ambities, zoals vastgelegd in het Bestuursakkoord 2018-2022.

Bij het aanbieden van de meerjarenbegroting 2021-2024 zullen de mogelijke keuzes aan de gemeenteraad worden voorgelegd met een toelichting op de financiële en maatschappelijke effecten en risico’s. De raad besluit uiteindelijk op 12 november 2020 over de te maken keuzes, bijstelling van ambities en overige maatregelen om te komen tot een sluitende begroting 2021-2024