Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Hazeldonkse Zandweg 105

Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen:

  1. Het bestemmingsplan Hazeldonkse Zandweg 105 te Zevenbergen zoals vervat in de bestanden set met planidentificatie NL.IMRO.1709.BP.BPBGHzandweg105-BP30 ongewijzigd vast te stellen;
  2. Het ontwerpbesluit Wabo-uitgebreide voorbereidingsprocedure voor de uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf aan de Hazeldonkse Zandweg 105 te Zevenbergen (activiteiten bouwen), ongewijzigd vast te stellen; 
  3. Ten behoeven van dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
  4. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.BP.BPBGHzandweg105-BP30 naar NL.IMRO.1709.BP.BPBGHzandweg105-BP40.

Op 14 augustus 2018 heeft het college besloten in principe medewerking te verlenen aan een verzoek van de firma Bastiaanse, voor de realisatie van kassen voor de teelt van paprika's in een gebied dat al grotendeels ligt ingeklemd tussen bestaande kassen.
Op verzoek van de initiatiefnemer heeft de gemeenteraad op 14 maart 2019 besloten gebruik te maken van de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke orde-ning. Dit betekent dat zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning gezamenlijk de voorbereidingsprocedure doorlopen.
Voor het bestemmingsplan en de vergunning zijn ontwerpen gemaakt. De door het college gestelde voorwaarden zijn hierin verder uitgewerkt. Beide ontwerpen hebben gedurende een periode van 6 weken ter visie gelegen. In deze periode is geen zienswijze ingediend.
De kassen beslaan een oppervlakte van ongeveer 11,8 hectare en hebben een totale bouw-hoogte van circa 8 meter. Ondersteunende voorzieningen zoals waterbuffer tanks hebben een totale bouwhoogte van 14 meter. Het bestemmingsplan bevat daarnaast een plan voor een groene inrichting van het perceel.

Het toepassen van assimilatieverlichting is niet toegestaan, daar kan in de toekomst van afgeweken worden met een omgevingsvergunning. Dan moet aangetoond worden dat de gevolgen voor de omgeving aanvaardbaar zijn. Op basis van de onderzoeken voor de diverse milieuaspecten hebben wij besloten dat voor dit plan het opstellen van een milieu effecten rapportage niet nodig is.
Na vaststelling van beide ontwerpen door de gemeenteraad wordt beide ontwerpen wederom zes weken ter inzage gelegd. Nu  er geen zienswijzen ingediend zijn kan alleen beroep bij de Raad van State worden ingediend door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze in te dienen.