P177. Verlenging samenwerkingsovereenkomst Volker Wessels i.r.t. Zevenbergen Noord

Het college besluit:
In te stemmen met de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met Volker Wessels in relatie tot Zevenbergen Noord, aan de hand van bijgevoegde verlengingsovereenkomst.

Op 30 maart 2017 heeft de gemeenteraad van Moerdijk de Visie Zevenbergen Noord vast-gesteld. Dit omvat het ontwikkelingskader voor het gebied dat ontstaat wanneer de bestaande N285 door de Provincie Noord-Brabant is omgelegd. Op 29 maart 2018 is de gemeente een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Volker Wessels, opdrachtgever van de visie en tevens de bezitter van meerdere gronden in het gebied. De looptijd van deze overeenkomst bedroeg 2 jaar, maar omvatte de mogelijkheid tot verlenging. Vanwege de gebleken complexiteit van de opgave, en mede gelet op de recent door de provincie aangegeven vertraging in het proces om te komen tot realisatie van de noordelijke randweg (de oplevering wordt nu verwacht in 2023), achten partijen het wenselijk om de huidige samenwerking langer voort te zetten. Eind 2021 moet er duidelijkheid zijn over de haalbaarheid van een gefaseerde herontwikkeling van het gebied (afronding initiatieffase).