16 maart 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 16 maart 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 16 maart 2021 van 10:16 tot 00:00
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 16 maart 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 16 maart 2021

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Overhevelen personeelsbudget 2020 naar 2021

  Het college besluit:

  Vooruitlopend op de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 een bedrag van € 165.500 overhevelen vanuit het P-budget 2020 naar 2021 ten behoeve van het continueren/oppakken van een aantal ad-hoc werkzaamheden.

  Niet alle werkzaamheden over 2020 zijn gelopen zoals deze gepland waren. Deels wordt dit veroorzaakt door corona en deels doordat het niet kunnen werven van kwalitatief goede arbeidskrachten. Belangrijk is wel om de voorgenomen werkzaamheden daadwerkelijk op te pakken en uit te voeren. De werkzaamheden konden worden opgevangen binnen het totale P-budget over 2020. Nu een deel van de werkzaamheden doorlopen in 2021 of pas opgepakt worden in 2021 ontstaat een dekkingsprobleem. Door de niet ingezette middelen van 2020 opnieuw beschikbaar te stellen in 2021 kunnen de werkzaamheden toch worden afgerond, zonder de begroting 2021 hiervoor te belasten. In de begroting 2021 zijn voor de werkzaamheden geen middelen opgenomen.

 4. Overhevelen coronamiddelen van 2020 naar 2021

  Het college besluit:

  Vooruitlopend op de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 instemmen met het overhevelen van niet ingezette ontvangen rijksbijdrage 2020 voor de effecten van coronamaatregelen naar 2021.

  In 2020 is van het rijk een vergoeding gekregen voor enerzijds gemiste inkomsten (b.v. toeristenbelasting) en anderzijds voor het treffen van maatregelen in het kader van corona. De inzet van de ontvangen bijdrage van het rijk en de uitgaven gekoppeld aan de door de gemeente getroffen maatregelen vallen niet allemaal in dezelfde tijdsperiode, t.w. 2020. Met dit voorstel wordt ingestemd met het overhevelen van niet ingezette middelen naar 2021 ter dekking van de genomen maatregelen. De middelen blijven hierdoor beschikbaar waarvoor deze ook aan de gemeente zijn uitgekeerd.

 5. Project 014 Uitslag enquête Havenfront Willemstad

  Het college besluit:

  1. Mede op basis van het resultaat van de enquête concluderen dat niet is voldaan aan het door het college gestelde uitgangspunt, maatschappelijk draagvlak voor het plan voor woningbouw aan het Havenfront Willemstad;
  2. Vanwege het ontbreken van maatschappelijk draagvlak voor het ingediende bouwplan, nu geen medewerking te verlenen aan het aanpassen van het bestemmingsplan op basis van dit bouwplan;
  3. Op dit moment geen ambtelijke capaciteit meer in te zetten voor de realisatie van dit bouwplan. Indien er later een nieuw gedegen plan wordt ingediend dat wel voldoende draagvlak heeft zullen wij opnieuw verkennen hoe we dat kunnen faciliteren;
  4. Gebroeders Blokland en Stadstafel Willemstad in te lichten over dit besluit;
  5. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief. 

  In maart 2017 is besloten om medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een plan van Havenfront B.V. voor het realiseren van een appartementengebouw op het braakliggende terrein aan de Lantaarndijk te Willemstad, waarbij als voorwaarde is gesteld dat er maatschappelijk draagvlak moet zijn. Kort na het collegebesluit is door de ontwikkelende partij het participatietraject opgestart. Stadstafel Willemstad is daar als platform vanuit de inwoners van Willemstad nauw bij betrokken. Er hebben diverse overleggen plaatsgevonden tussen onder andere de stadstafel en Gebroeders Blokland als ontwikkelende partij. Partijen hebben echter geconstateerd dat er geen consensus kan worden bereikt. De visies liggen te ver uiteen, voornamelijk vanwege het aspect woningbouw.
  Eind juli heeft de gemeente besloten om in de rol als intermediair nog een laatste poging te ondernemen om te komen tot consensus tussen de stadstafel en de ontwikkelaar over een te ontwikkelen plan voor het gebied. Vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, in afstemming met de stadstafel en de Gebroeders Blokland, is door middel van een enquête input opgehaald bij de inwoners van Willemstad. Onder andere gericht op de vraag in welke mate er sprake is van draagvlak voor een woningbouwontwikkeling aan het Havenfront.
  Eind oktober is de enquête uitgezet. In totaal is de vragenlijst 452 keer ingevuld (ruim 39%). Een meerderheid van de respondenten heeft aangegeven de voorkeur te hebben voor een toeristisch recreatieve invulling (52%). Voor het voorliggende plan voor enkel woningbouw is slechts zeer beperkte steun (13%). Ook voor woningbouw in combinatie met andere functies is maar beperkte steun (23%). Deze variant ligt er nu overigens niet. Er is derhalve geen maatschappelijk draagvlak voor het ingediende bouwplan. Een voorwaarde die bij het in 2017 genomen collegebesluit is gesteld. Besloten is om nu geen medewerking te verlenen aan het aanpassen van het bestemmingsplan op basis van dit bouwplan. Het vasthouden aan het vigerende bestemmingsplan waarin de locatie een toeristisch recreatieve bestemming heeft, doet recht aan de uitslag van de peiling. Het opstellen van een uitgangspuntennotitie voor een ontwikkeling met woningbouw is daarmee niet meer aan de orde. Het toetsingskader blijft het nu geldende bestemmingsplan. Een plan passend binnen de kaders van dit bestemmingsplan is zondermeer mogelijk en volgt het reguliere vergunningsproces.

 6. Vooroverlegreactie voorontwerp Inpassingsplan Zuid-west 380kV Oost

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de concept-vooroverleg reactie op het Inpassingsplan;
  2. De concept-reactie voor te leggen aan de gemeenteraad, zodat één bestuurlijke reactie aan de Minister wordt toegezonden. 

  Het Ministerie van Economische zaken heeft het voorontwerp van het Inpassingsplan Zuid-West 380kV Oost aan de gemeente toegezonden voor reactie. Daarnaast is op basis van de Wet ruimtelijke ordening het Inpassingsplan toegezonden aan de gemeenteraad, om de gemeente-raad in het proces te horen. Het college besluit in te stemmen met de concept-reactie op het Inpassingsplan en deze reactie voor te leggen aan de gemeenteraad, zodat één bestuurlijke reactie aan de Minister verstuurd kan worden.

 7. Kwartaalrapportage (Q4 2020) P153b. Heropenen Roode Vaart en Herinrichting Markt Zevenbergen

  Het college besluit:

  1. De kwartaalrapportage Heropenen Roode Vaart en Herinrichting Markt middels een Raadsinformatiebrief aan te bieden aan de raad.
  2. Op grond van artikel 25 lid 2, artikel 55 en artikel 86 lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op het financieel overzicht dat als bijlage bij dit voorstel en bij het raadsvoorstel wordt gevoegd. De geheimhouding betreft tevens hetgeen met betrekking tot dit overzicht besproken wordt in een besloten vergadering.
  3. De raad voor te stellen de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet.
  4. De SOK partners te informeren over de voortgang middels de Q-rapportage.

  De Kwartaalrapportage wordt elke drie maanden geproduceerd aan de hand van de actuele gegevens op de laatste dag van het kwartaal. De kwartaalrapportage gaat in op de beheersaspecten: Techniek en kwaliteit, Omgeving, Financieel, Planning, Risico’s en Organisatie.

  Het laatste kwartaal van 2020 stond in het teken van de afronding van het grootste deel van de werkzaamheden. Hoogtepunt was het inlaten van het eerste water op 11 december. Een week later is de haven vol. Hiermee is voldaan aan de afspraak in de SOK dat het water eind 2020 zou stromen. Begin 2021 worden de laatste openstaande werkzaamheden afgerond en zetten we in op oplevering en overdracht van het gebied aan de beheerders.

  De geprognotiseerde kosten van het project (inclusief een risicoreservering) worden gedekt door de beschikbaar gestelde middelen. De komende periode wordt dit bewaakt.
  Gezien de aard en complexiteit van het project is de kans aanwezig dat risico’s optreden die leiden tot budgetoverschrijdingen of een langere doorlooptijd. Deze risico’s worden echter wel kleiner. De komende periode blijft het beheersen van de resterende risico’s centraal staan.