Kwartaalrapportage (Q4 2020) P153b. Heropenen Roode Vaart en Herinrichting Markt Zevenbergen

Het college besluit:

  1. De kwartaalrapportage Heropenen Roode Vaart en Herinrichting Markt middels een Raadsinformatiebrief aan te bieden aan de raad.
  2. Op grond van artikel 25 lid 2, artikel 55 en artikel 86 lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op het financieel overzicht dat als bijlage bij dit voorstel en bij het raadsvoorstel wordt gevoegd. De geheimhouding betreft tevens hetgeen met betrekking tot dit overzicht besproken wordt in een besloten vergadering.
  3. De raad voor te stellen de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet.
  4. De SOK partners te informeren over de voortgang middels de Q-rapportage.

De Kwartaalrapportage wordt elke drie maanden geproduceerd aan de hand van de actuele gegevens op de laatste dag van het kwartaal. De kwartaalrapportage gaat in op de beheersaspecten: Techniek en kwaliteit, Omgeving, Financieel, Planning, Risico’s en Organisatie.

Het laatste kwartaal van 2020 stond in het teken van de afronding van het grootste deel van de werkzaamheden. Hoogtepunt was het inlaten van het eerste water op 11 december. Een week later is de haven vol. Hiermee is voldaan aan de afspraak in de SOK dat het water eind 2020 zou stromen. Begin 2021 worden de laatste openstaande werkzaamheden afgerond en zetten we in op oplevering en overdracht van het gebied aan de beheerders.

De geprognotiseerde kosten van het project (inclusief een risicoreservering) worden gedekt door de beschikbaar gestelde middelen. De komende periode wordt dit bewaakt.
Gezien de aard en complexiteit van het project is de kans aanwezig dat risico’s optreden die leiden tot budgetoverschrijdingen of een langere doorlooptijd. Deze risico’s worden echter wel kleiner. De komende periode blijft het beheersen van de resterende risico’s centraal staan.