Overhevelen personeelsbudget 2020 naar 2021

Het college besluit:

Vooruitlopend op de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 een bedrag van € 165.500 overhevelen vanuit het P-budget 2020 naar 2021 ten behoeve van het continueren/oppakken van een aantal ad-hoc werkzaamheden.

Niet alle werkzaamheden over 2020 zijn gelopen zoals deze gepland waren. Deels wordt dit veroorzaakt door corona en deels doordat het niet kunnen werven van kwalitatief goede arbeidskrachten. Belangrijk is wel om de voorgenomen werkzaamheden daadwerkelijk op te pakken en uit te voeren. De werkzaamheden konden worden opgevangen binnen het totale P-budget over 2020. Nu een deel van de werkzaamheden doorlopen in 2021 of pas opgepakt worden in 2021 ontstaat een dekkingsprobleem. Door de niet ingezette middelen van 2020 opnieuw beschikbaar te stellen in 2021 kunnen de werkzaamheden toch worden afgerond, zonder de begroting 2021 hiervoor te belasten. In de begroting 2021 zijn voor de werkzaamheden geen middelen opgenomen.