23 maart 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 23 maart 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 23 maart 2021 van 10:16 tot 00:00
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 16 maart 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 16 maart 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Aangepaste samenwerkingsovereenkomst met E-Fiber (realisatie glasvezelnetwerk grondgebied gemeente Moerdijk) - aanvullend advies bij collegebesluit d.

  Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de aangepaste samenwerkingsovereenkomst met E-Fiber (realisatie glasvezelnetwerk grondgebied gemeente Moerdijk)
  2. Akkoord te gaan met de verzending van een raadsinformatiebrief
  3. In te stemmen met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door wethouder C.J.A. van Dorst 

  De gemeenteraad is eerder akkoord gegaan met het eenmalig afwijken van de legesverorde-ning (raadsvergadering d.d. 5 maart 2020). De afwijking behelst dat in plaats van heffing leges een privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan met E-Fiber en dat E-Fiber een eenmalige vergoeding betaalt ter compensatie van de gemeentelijke kosten. Het college moet nog besluiten tot het definitief akkoord gaan met de samenwerkingsovereenkomst

 4. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk en besluit maatschappelijke ondersteuning Moerdijk

  1. Het besluit maatschappelijke ondersteuning Moerdijk vast te stellen.
  2. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk vast te stellen.

  Op 4 februari jl. heeft de raad de gewijzigde verordening maatschappelijke ondersteuning vast-gesteld. De uitvoering van deze verordening wordt uitgewerkt in het besluit maatschappelijke ondersteuning en de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Moerdijk. Wijzigingen in het besluit hebben betrekking op de indexering van de tarieven voor huishoude-lijke ondersteuning en begeleiding en de aangepaste ritbijdrage in het deeltaxi-systeem per 1-1-2021. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning zijn geactualiseerd en dan met name als het gaat om het tarief bij de inzet van het sociaal netwerk, met of zonder geadministreerde overeenkomst, binnen het persoonsgebonden budget (PGB) bij het verlenen van huishoudelijke ondersteuning. Ook de tarieven bij de inzet van het sociaal netwerk binnen het PGB bij de begeleiding zijn verhoogd. Voor deze inzet geldt dat er altijd een geadministreerde overeen-komst bij de SVB ligt.

 5. Vaststellen basisinventarislijst primair onderwijs gymaccommodaties gemeente Moerdijk

  Het college besluit:

  1. Om de basisinventarislijst primair onderwijs gymaccommodaties gemeente Moerdijk vast te stellen;
  2. Kennis te nemen van de planning voor modernisering van de huidige basisinventaris van de gymaccommodaties in de gemeente Moerdijk.

  De gymdocenten in Moerdijk hebben verzocht om de inrichting van de huidige en toekomstige gymaccommodaties te moderniseren. In overleg met de schoolbesturen is een basisinventaris-lijst primair onderwijs Moerdijk voor de gymaccommodaties opgesteld en vastgesteld. Aan de hand hiervan wordt gestart met de modernisering van de inrichting van de gemeentelijke gymaccommodaties.

  Het huidige contract met de firma Jansen Fritsen voor inspectie, onderhoud en vervanging van de sportinventaris loopt eind 2021 af en de gemeente zal dit jaar met een Europese aanbeste-ding de opdracht opnieuw in de markt zetten om een nieuwe leverancier te contracteren. Als gunningscriterium zal worden geselecteerd op de beste prijs/kwaliteitverhouding en in samen­spraak met inkoop zal worden bekeken welke kwalitatieve gunningscriteria het meest geschikt zijn voor deze opdracht rekening houdend met de lopende nieuwbouwprojecten van gym-accommodaties en andere natuurlijke momenten voor vervanging van inventaris en materialen. Uiteraard moeten desinvesteringen daarbij ook zoveel mogelijk worden voorkomen.

 6. P132-A. Eindevaluatie project 132. Aanleunwoningen de Westhoek

  Het college besluit:
  De eindevaluatie van het project vast te stellen.

  Aan het Wilhelminapark in Zevenbergen zijn in 2020 11 koopappartementen gerealiseerd. Dit betrof een ontwikkeling van een lange adem; het project is reeds in 2007 opgestart, kende een moeizaam planologisch traject, kwam stil te liggen wegens het (noodgedwongen) terugtrekken van de oorspronkelijke initiatiefnemers, om vervolgens 5 jaar erna een hernieuwde start door te maken. Inmiddels hebben 11 huishoudens hun intrek in de appartementen genomen.

  Conform de reguliere werkwijze van projectmatig werken, wordt het proces aan het eind van de rit geëvalueerd en het project daarmee formeel afgerond.

 7. Nota van uitgangspunten Pilot Omgevingsplan de Schans

  Het college besluit:
  In te stemmen met de beleidskeuzes zoals die in de Nota van uitgangspunten beschreven zijn.

  Voor het bedrijventerrein De Schans in Klundert geldt het bestemmingsplan “Bedrijventerrein de Schans” uit 2008. Dit plan is daarmee al wat ouder en is aan actualisatie toe. Omdat in dit gebied veel verschillende functies samen komen, is ervoor gekozen dit gebied als pilotlocatie te gebruiken voor de nieuwe werkwijze onder de Omgevingswet. Voor de Schans wordt voor-gesteld om te oefenen met het opnemen van regels op het gebied van klimaatadaptatie. Als eerste stap moeten een aantal keuzes gemaakt worden in de opzet van de regels. Deze keuzes zijn beschreven in de Nota van uitgangspunten. Het college besluit met deze nota in te stemmen.

 8. Verlengen project doelgroep C Fort Sabina

  Het college besluit:

  1. Het project rond doelgroep C van het Werkplein bij Fort Sabina vanaf 1 mei 2021 te verlengen met een jaar.
  2. Het beschikbaar budget van €25.000 op het product Sociale Werkvoorziening 6611220 kostensoort 43710 Overige uitgaven in te zetten als bijdrage in de cofinanciering en de begroting 2021 hierop conform financiële paragraaf van dit voorstel te wijzigen.

  Het Werkplein Hart van West-Brabant verzorgt de re-integratie en participatie van inwoners die hulp nodig hebben bij hun deelname aan de maatschappij. De afgelopen jaren is er een kentering gekomen in de verdeling van het bestand van het Werkplein. Bijna 70% van het aantal kandidaten bij het Werkplein is ingedeeld in categorie C. 

  Voor de activering van de klanten in de C-doelgroep zijn fysieke plaatsen met specifieke begeleiding nodig. Fort Sabina is een uitgelezen plek om kandidaten een plaats te bieden zich verder te ontwikkelen, waarbij tegelijkertijd meerwaarde wordt gerealiseerd voor het fort zelf en het toeristisch gebruik hiervan.

  Kandidaten uit de C doelgroep kunnen niet zelfstandig werken, maar hebben iemand nodig die hen intensief begeleid. Voor de kandidatenbegeleiding van de dagelijkse werkzaamheden wordt bekostiging gezocht. De eerste twee jaar werd dit voor de helft betaald door de gemeente en voor de helft door de provincie. Beide partijen droegen € 25.000 bij aan de begeleider. Het college wordt gevraagd of zij door willen gaan met het project en nogmaals € 25.000 willen bijdragen.

 9. Transitieperiode richting Omgevingsplan

  Het college besluit:
  In te stemmen met de werkwijze voor de transitieperiode richting Omgevingsplan en de raad middels de raadsinformatiebrief te informeren.

  2021 is een transitiejaar richting de invoering van de Omgevingswet. Deze nieuwe wet heeft gevolgen voor het in behandeling nemen van nieuw initiatieven, omdat een procedure op tijd gestart moet worden om onder de oude regels afgerond te worden. Om nog zoveel mogelijk initiatieven te kunnen faciliteren, maar ook voldoende tijd te hebben voor de voorbereiding op de nieuwe wet, stemt het college in met een werkwijze voor dit transitiejaar. De gemeenteraad wordt via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

 10. Afwijken van welstandsadvies

  Het college besluit:
  In afwijking van een negatief welstandsadvies medewerking te verlenen aan het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van de woning aan de Torenvalkstraat 11 te Fijnaart.

  Wij hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van de woning aan de Torenvalkstraat 11 te Fijnaart. Uit toetsing van de aanvraag is gebleken dat de aanvraag in strijd is met redelijke eisen van welstand. De welstandscommissie heeft negatief geadviseerd over het bouwplan, omdat het plan in strijd is met de sneltoetscriteria voor dakkapellen. Het college is bevoegd om gemotiveerd af te wijken van een negatief welstandsadvies. In dit specifieke geval heeft het college besloten om in afwijking van het advies van de welstandscommissie medewerking te verlenen aan het bouwplan.