Transitieperiode richting Omgevingsplan

Het college besluit:
In te stemmen met de werkwijze voor de transitieperiode richting Omgevingsplan en de raad middels de raadsinformatiebrief te informeren.

2021 is een transitiejaar richting de invoering van de Omgevingswet. Deze nieuwe wet heeft gevolgen voor het in behandeling nemen van nieuw initiatieven, omdat een procedure op tijd gestart moet worden om onder de oude regels afgerond te worden. Om nog zoveel mogelijk initiatieven te kunnen faciliteren, maar ook voldoende tijd te hebben voor de voorbereiding op de nieuwe wet, stemt het college in met een werkwijze voor dit transitiejaar. De gemeenteraad wordt via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.