Verlengen project doelgroep C Fort Sabina

Het college besluit:

  1. Het project rond doelgroep C van het Werkplein bij Fort Sabina vanaf 1 mei 2021 te verlengen met een jaar.
  2. Het beschikbaar budget van €25.000 op het product Sociale Werkvoorziening 6611220 kostensoort 43710 Overige uitgaven in te zetten als bijdrage in de cofinanciering en de begroting 2021 hierop conform financiële paragraaf van dit voorstel te wijzigen.

Het Werkplein Hart van West-Brabant verzorgt de re-integratie en participatie van inwoners die hulp nodig hebben bij hun deelname aan de maatschappij. De afgelopen jaren is er een kentering gekomen in de verdeling van het bestand van het Werkplein. Bijna 70% van het aantal kandidaten bij het Werkplein is ingedeeld in categorie C. 

Voor de activering van de klanten in de C-doelgroep zijn fysieke plaatsen met specifieke begeleiding nodig. Fort Sabina is een uitgelezen plek om kandidaten een plaats te bieden zich verder te ontwikkelen, waarbij tegelijkertijd meerwaarde wordt gerealiseerd voor het fort zelf en het toeristisch gebruik hiervan.

Kandidaten uit de C doelgroep kunnen niet zelfstandig werken, maar hebben iemand nodig die hen intensief begeleid. Voor de kandidatenbegeleiding van de dagelijkse werkzaamheden wordt bekostiging gezocht. De eerste twee jaar werd dit voor de helft betaald door de gemeente en voor de helft door de provincie. Beide partijen droegen € 25.000 bij aan de begeleider. Het college wordt gevraagd of zij door willen gaan met het project en nogmaals € 25.000 willen bijdragen.