14 december 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 14 december 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 14 december 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder

E. Schoneveld

wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 7 december 2021

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 7 december 2021

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Regeling opleidingsactiviteiten gemeente Moerdijk 2022

Het college besluit:
In te stemmen, onder voorbehoud van instemming van de Ondernemingsraad, met de Regeling Opleidingsactiviteiten gemeente Moerdijk 2022.

In het strategisch HR Beleid en in het organisatie-ontwikkelplan ‘Van Goed Naar Beter’ hebben we met elkaar de afspraak gemaakt dat we een lerende organisatie willen zijn. We willen leren en ontwikkelen stimuleren. Daarnaast willen we experimenteren op het gebied van leren en ontwikkelen. We willen toewerken naar een situatie die aansluit op dit beleid en de werkgever die we nu en in de toekomst willen zijn. Op dit moment is er ook een aantal wettelijke ontwikke-lingen die deze visie ondersteunen. Het gaat hierbij om de wettelijke scholingsplicht en de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Dit geeft ons de kans om nu te komen met een regeling die aansluit op onze visie, de aantrekkelijke werkgever die we willen zijn op de arbeidsmarkt en op de toekomstige wetgeving.

In behandeling nemen aanvraag Stichting Railkontakt huurcompensatie buiten termijn

Het college besluit:
Op grond van artikel 17 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening de aanvraagtermijn voor de Nadere regel Huurcompensatie Vrijwilligersorganisaties Corona te verleggen naar 16 november 2021 voor Stichting Railkontakt.

Het college heeft besloten om de aanvraag van Stichting Railkontakt voor compensatie van de huurkosten in verband met Corona alsnog in behandeling te nemen. Het college heeft voor de periode 16 maart 2020 tot 31 augustus 2021 de Nadere regels Compensatie Huur Vrijwilligers-organisaties Corona vastgesteld. Vrijwilligersorganisatie konden voor deze periode een subsidie aanvragen ter compensatie van de huurkosten tijdens de verschillende vormen van lockdown door corona. De uiterste aanvraagtermijn voor deze subsidie is volgens de regeling 1 november 2021. Stichting Railkontakt heeft hun aanvraag ingediend op 16 november 2021. Dit is buiten de termijn. Onder normale omstandigheden zou de aanvraag van de stichting niet ontvankelijk worden verklaard. Het college is echter van mening dat er een bijzondere omstandigheid is die zorgt voor een onevenredig nadeel voor de stichting ten opzichte van het doel van de regeling. Het college maakt hiervoor gebruik van de hardheidsclausule artikel 17 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening. Op 15 oktober 2021 is er naar alle bekende vrijwilligersorganisaties een email gestuurd als herinnering voor de sluiting van de regeling per 1 november 2021. Per abuis is Stichting Railkontakt van de verzendlijst gevallen en heeft deze herinnering nooit ontvangen. Dit zorgt voor een nadeel voor Railkontakt ten opzichte van andere verenigingen.

Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Sebastiaansweg 1, te Moerdijk

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het bezwaarschrift:
 2. Kennis te nemen van het verslag en advies van de vaste commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk d.d. 22 oktober 2021;
 3. De bezwaargronden ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren;
 4. Het bestreden besluit, in heroverweging te wijzigen, zoals in het concept besluit is weergegeven.

De aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuw gebouw voor het huis-vesten van arbeidsmigranten aan Sebastiaansweg 1, te Moerdijk, is buiten behandeling gelaten. Dit omdat aanvrager niet tijdig alle gevraagde gegevens heeft overgelegd. Aanvrager heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de buiten behandeling stelling van de aanvraag. In heroverwe-ging is besloten om de aanvraag niet-ontvankelijk te verklaren.

Voorlopige subsidie 2022 aan Stichting Kinderboerderij Zevenbergen (De Dierenploeg)

Het college besluit:

 1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Moerdijk een voorlopige subsidie van € 60.010 voor 2022 toe te kennen aan Stichting Kinderboerderij Zevenbergen;
 2. Af te wijken van artikel 16, lid 3b van de Algemene Subsidieverordening en geen accoun-tantsverklaring te vragen. In plaats daarvan maakt de kinderboerderij gebruik van een kascontrolecommissie ondersteund door een externe deskundige.
 3. In te stemmen met de subsidiebeschikking 2022 voor Stichting Kinderboerderij Zevenbergen;
 4. De kosten hiervoor ten laste te brengen van productnummer 661006 Jeugdvoorzieningen / kostensoort 44384 Budgetsubsidies;

Stichting Kinderboerderij Zevenbergen (De Dierenploeg) ontvangt in 2022 een subsidie voor het exploiteren van de kinderboerderij en voor het uitvoeren van educatieve projecten vanuit het Milieu Educatief Centrum (MEC). Het betreft een bedrag van €60.010. In de beschikking is opgenomen aan welke voorwaarden Stichting Kinderboerderij Zevenbergen moet voldoen. Het college vindt het van belang dat jong en oud kunnen kennismaken met de verschillende dieren en er aandacht is voor milieu-educatie. Ook is er sinds 2018 een dependance geopend in de 7 Schakels. Daarnaast werkt de kinderboerderij mee aan het landelijke initiatief “Alle kinderboer-derijen klimaatbesteding en waterbewust”, is er aandacht voor onder andere Werelddierendag en organiseert het MEC natuur- en milieuprojecten voor de jeugd.

Transformatievergoeding en huisvestingslasten Jeugdbescherming Brabant (JBB)

Het college besluit:

 1. In aansluiting op het besluit van 13 juli 2021 een transformatievergoeding van € 17.807,93 beschikbaar te stellen aan Jeugdbescherming Brabant, als onderdeel van de in bovenregio-naal bestuurlijk overleg afgesproken vergoeding van € 685.000 voor 2021 en €160.000 voor 2022 en 2023.
 2. In te stemmen met het uitbetalen van € 24.439,78 als tegemoetkoming in de huisvestings-kosten van Jeugdbescherming Brabant als onderdeel van de eerste tranche huisvestings-kosten voor een bedrag van € 1.157.000 vanuit de vijf regio’s.
 3. In te stemmen met het reserveren van een bedrag van € 23.806,08 als onderdeel van een tweede tranche huisvestingskosten en deze reservering meenemen in de 1e bestuurs-rapportage 2022.
 4. De wethouder Jeugd namens het college te mandateren in te stemmen met uitbetaling van deze tweede tranche van maximaal 1.127.000 bovenregionaal, zoals door de Jeugdautori-teit geadviseerd (bindend advies).
 5. De raad hiervan op de hoogte te stellen door middel van een raadsinformatiebrief.

Op 13 juli 2021 is het college van burgemeester en wethouders akkoord gegaan met het ter beschikking stellen van een bedrag van € 17.807,93 voor de transformatievergoeding voor Jeugdbescherming Brabant (JBB). Hiervoor diende JBB wel een herstelplan op te stellen dat aan bepaalde voorwaarden voldeed.

Het herstelplan is ingediend en goedgekeurd door de Jeugdautoriteit. De overige jeugdhulp-regio’s in Brabant hebben ingestemd met het herstelplan en zullen overgaan tot uitbetalen van de transformatievergoeding. Ook West-Brabant West zal tot betaling overgaan. Daarnaast heeft JBB te maken met onevenredige hoge huisvestingslasten doordat zij bij de decentralisatie van de Jeugdwet verantwoordelijk werden voor huurovereenkomsten met bovenmatige huurlasten. Om JBB tegemoet te komen zijn er afspraken gemaakt dat, wanneer zij de huisvestingskosten niet konden betalen, de jeugdhulpregio’s zouden bijdragen in de huisvestingskosten. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met een tegemoetkoming in de huisves-tingskosten voor een bedrag van maximaal € 48.245, waarvan de eerste tranche nu uitbetaald wordt en de tweede tranche wordt gereserveerd.

P187 aanvraag extra voorbereidingskrediet ontwikkeling MFA Zevenbergschen Hoek

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van aanvullende middelen voor nadere onder-zoeken en advies tot een bedrag van € 28.000,-- ten behoeve van de voorbereiding van de MFA Zevenbergschen Hoek
 2. De gemeenteraad hierover te informeren bij de kwartaalrapportage kredieten 4e kwartaal 2021 en dat dit budget wordt opgenomen in het raadsvoorstel ‘kredietaanvraag realiseren MFA Zevenbergschen Hoek of in de 1e bestuursrapportage 2022 als beslispunt.
 3. Het extra benodigde budget voor project 187 MFA Zevenbergschen Hoek in te brengen in de op te stellen projectexploitatie.

Ten behoeve van de voorbereiding van de multifunctionele accommodatie (MFA) in Zeven-bergschen Hoek wordt extra budget gevraagd.

Subsidieregeling ‘Moerdijk Klimaatbestendig’

Het college besluit:

 1. De subsidieregeling ‘Moerdijk Klimaatbestendig’ vast te stellen
 2. Een beslissing op de subsidieaanvragen mandateren aan de teamleider Openbare ruimte

19 Oktober jl. is ingestemd met het opstellen van de subsidieregeling ‘Moerdijk Klimaatbesten-dig’ in samenwerking met ‘Klimaatsupport B.V. voor in totaal € 40.000. Het college stelt nu de subsidiereling formeel vast en stelt de regeling open voor aanvragen van het moment van publicatie. De regeling wordt opengesteld vanuit het standpunt dat we als gemeente veel gaan doen als het gaat om klimaatadaptatie, maar veel moet door anderen gedaan worden: onze inwoners, ondernemers, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, corporaties en maat-schappelijke organisaties. Met de subsidieregeling ‘Klimaatbestendig Moerdijk’ helpen we hen verantwoordelijkheid te nemen en klimaatmaatregelen te realiseren en maken we het treffen van maatregelen zoals het realiseren van een groene daken, het plaatsen van een regenton, waterschutting of het ontstenen van de tuin aantrekkelijker.

Tweede begrotingswijziging 2021 en 2e en 3e bestuursrapportage Werkplein Hart van West-Brabant

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de 2e en 3e bestuursrapportage 2021 van het Werkplein Hart van West-Brabant;
 2. In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2021 van het Werkplein Hart van West-Brabant;
 3. Door middel van een raadsvoorstel de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze kenbaar te maken op de 2e begrotingswijziging 2021 van het Werkplein Hart van West-Brabant;
 4. De raad daarbij voor te stellen in te stemmen met de gewijzigde begroting 2021 van het Werkplein Hart van West-Brabant en daarbij geen zienswijze in te dienen;
 5. De 2e en 3e Bestuursrapportage 2021 van het Werkplein Hart van West-Brabant ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad.

Het Werkplein Hart van West-Brabant biedt de 2e begrotingswijziging 2021 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Ook biedt het Werkplein de 2e en 3e Bestuursrapportage 2021 aan. Hierin geeft het Werkplein inzicht in de ontwikkeling van een aantal vastgestelde indicatoren.

Op 3 juni 2021 heeft het Algemeen Bestuur van het Werkplein de 1e begrotingswijziging 2021 vastgesteld en vervolgens aangeboden aan de deelnemende gemeenten voor een zienswijze. Op dat moment werd nog uitgegaan van prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) van maart 2021, die aangaven dat het bestand met bijstandsgerechtigden in 2021 met 6% zou stijgen. In juni heeft het CPB echter nieuwe ramingen over de ontwikkeling van het bijstands-bestand gepubliceerd. Deze kwamen (veel) gunstiger uit dan de eerdere prognoses uit maart; de verwachte stijging van het bestand was toen 2,1% in 2021 in plaats van 6%. Het Werkplein heeft deze nieuwere prognoses daarom verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2021. In deze 2e begrotingswijziging zijn tevens de laatste inzichten verwerkt over de uitvoering van diverse steunmaatregelen zoals de Tozo en Tonk-regelingen en de gevolgen voor de bedrijfsvoering. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2021 van het Werkplein en daarbij geen zienswijze in te dienen.

Jaarlijkse subsidie wijkgerichte en preventieve inzet wijkzusters en wijkverpleegkundigen 2022

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de gezamenlijke subsidieaanvraag en plan 2022 van Thebe en Sur-plus voor de wijkgerichte preventie uitgevoerd door de wijkzuster en wijkverpleegkundigen in de gemeente Moerdijk, ingediend door Surplus;
 2. Op basis van deze aanvraag aan Surplus en Thebe (via Surplus) voor 2022 een voorlopige subsidie beschikbaar te stellen van € 82.400;
 3. Deze subsidie ten laste te brengen van de begrotingspost 662000/44384: en
 4. Surplus en Thebe met een brief te informeren over dit besluit.

Op 30 juni 2021 is het gezamenlijke subsidieverzoek 2022 ontvangen van Thebe en Surplus voor de wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzusters en de wijkverpleegkundigen.
De wijkzusters van Surplus en wijkverpleegkundigen van Thebe richten zich met hun wijkgerichte en preventieve inzet nadrukkelijk op het behoud van gezondheid en zelfstandigheid én op het versterken van het netwerk van de burger. De vraag van de burger en situatie in de wijk is hierin het vertrekpunt. Ontmoeten, sociale cohesie, bruggen bouwen zijn belangrijke ‘ingre-diënten’ van een gezonde wijk. Daarom is de samenwerking met andere partners in de wijk en met name met Surplus Welzijn van groot belang.

Uitgangspunt bij wijkgerichte preventie is dat vragen met betrekking tot gezondheid vroegtijdig gesignaleerd worden en dat de wijkzuster/ wijkverpleegkundige door middel van preventieve activiteiten bijdragen aan de gezondheid en het welbevinden van de inwoners van Moerdijk. Door inzet van preventieve activiteiten zijn inwoners in staat stellen zoveel mogelijk zorg – en ondersteuningsbehoeften te voorkomen of zelf (gedeeltelijk) uit te voeren of te organiseren. Activiteiten die worden ingezet zijn gericht op het in contact komen met inwoners en mantel-zorgers via inloopspreekuren, preventieve huisbezoeken en mede organiseren van thema-bijeenkomsten. Daarnaast wordt ingezet op het behoud van het netwerk met andere partijen die actief zijn in de wijk. Dit netwerk heeft door de Coronapandemie wel een klap gekregen en er ligt een belangrijke opgave om het wijknetwerk na de Coronapandemie weer goed vorm te geven; om zo veel mogelijk inwoners te betrekken en het gevoel te geven dat ze erbij horen, er toe doen. De zorgverzekeraars financieren ongeveer 2/3 van de wijkgerichte en preventieve activiteiten van de wijkzusters/wijkverpleegkundigen. De gemeente Moerdijk subsidieert beide partijen aanvullend voor hun inzet.

Opzeggen lidmaatschap Vereniging Varen in Brabant

Het college besluit:
In te stemmen met het opzeggen van het lidmaatschap Vereniging Varen in Brabant.

Het college heeft besloten het lidmaatschap van de Vereniging Varen in Brabant te beëindigen. Dit omdat de voormalige gemeentelijke jachthaven niet meer door de gemeente geëxploiteerd wordt en de meerwaarde van het lidmaatschap niet opweegt tegen de kosten.

Toezicht Wmo in 2022

Het college besluit:

 1. De GGD West-Brabant voor het jaar 2022 aan te wijzen als toezichthouder Wmo;
 2. Akkoord te gaan met bijgaande offerte voor het afnemen van 5 inspecties voor 2022 en de kosten à € 787,50 te dekken uit het product 662000 algemene voorzieningen Wmo.

De gemeente zorgt op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor ondersteuning van inwoners die (tijdelijk) minder zelfredzaam zijn. In het kader van de Wmo hebben gemeenten de taak om toe te zien op de naleving van wat bij of krachtens de Wmo is geregeld. Het college van burgemeester en wethouders moet daartoe toezichthouders aanwijzen. Momenteel voert GGD West-Brabant dit toezicht uit voor de De6 gemeenten. De huidige aanwijzing van de GGD als toezichthouder eindigt op 1 januari 2022. Het college heeft ingestemd om voor het jaar 2022 de GGD West-Brabant opnieuw te benoemen als Wmo toezichthouder en 5 inspecties voor 2022 af te nemen.

Voorlopige subsidie 2022 Inloop GGZ in Moerdijk aan GGZ Breburg

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het Plan van aanpak Inloop Plus voor de gemeente Moerdijk 2022 van GGZ Breburg
 2. Op basis van deze aanvraag aan GGZ Breburg voor 2022 een voorlopige subsidie te ver-lenen van € 42.181,- ten laste van het product 662000/44384 Algemene voorzieningen Wmo.
 3. GGZ Breburg met een subsidiebeschikking informeren over dit besluit.

GZZ Breburg houdt zich in Moerdijk bezig met de ontwikkeling en realisatie van laagdrempelige inloopactiviteiten voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Enerzijds is het doel om deze inwoners door middel van de inloopfunctie een veilige omgeving te bieden, te zorgen dat hun problemen niet erger worden en hen mee te laten doen in de maatschappij. Anderzijds hebben de activiteiten tot doel om voor meer begrip te zorgen voor psychiatrische problematiek in onze wijken en stigma van deze doelgroep tegen te gaan. De gemeente Moerdijk hecht er veel waarde aan om ook voor de meest kwetsbaren een gastvrije gemeente te zijn. Het college heeft ingestemd met het verlenen van een voorlopige subsidie voor 2022 aan GZZ Breburg voor de inloop GGZ.

Voorlopige subsidie 2022 Inloop GGZ in Moerdijk aan GGZ WNB

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de subsidie aanvraag inloop functie 2022 Plan van aanpak voor de gemeente Moerdijk van GGZ WNB;
 2. Op basis van deze aanvraag aan GGZ WNB voor 2022 een voorlopige subsidie te verlenen van € 32.419,- ten laste van het product 662000 / 44384 Algemene voorzieningen Wmo.
 3. GGZ WNB met bijgaande subsidiebeschikking informeren over dit besluit.

GZZ WNB houdt zich in Moerdijk bezig met de ontwikkeling en realisatie van laagdrempelige inloopactiviteiten voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Enerzijds is het doel om deze inwoners door middel van de inloopfunctie een veilige omgeving te bieden, te zorgen dat hun problemen niet erger worden en hen mee te laten doen in de maatschappij. Anderzijds hebben de activiteiten tot doel om voor meer begrip te zorgen voor psychiatrische problematiek in onze wijken en stigma van deze doelgroep tegen te gaan. De gemeente Moerdijk hecht er veel waarde aan om ook voor de meest kwetsbaren een gastvrije gemeente te zijn. Het college heeft ingestemd met het verlenen van een voorlopige subsidie voor 2022 aan GZZ WNB voor de inloop GGZ.

Beleidsregel maatregelenlijst stimuleringsregeling

Het college besluit:
In te stemmen met de Beleidsregel maatregelenlijst stimuleringsregeling gemeente Moerdijk.

Op 4 november 2021 heeft de gemeenteraad de Verordening stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande woningvoorraad en accommodaties gemeente Moerdijk vastgesteld. In deze verordening is vastgelegd dat het college een lijst van maatregelen opstelt, die vallen onder de maatregelen met betrekking tot duurzaamheid, klimaatadaptatie, levensloopbestendigheid en veiligheid. Het college heeft daarom de Beleidsregel maatregelenlijst stimuleringsregeling gemeente Moerdijk vastgesteld.

Principeverzoek herontwikkeling camping Bovensluis Oostdijk 1 Willemstad

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het principeverzoek voor herontwikkeling en uitbreiding van camping Bovensluis Oostdijk 1 Willemstad.
 2. Medewerking te verlenen aan het onderzoeken van de haalbaarheid van het principeverzoek om camping Bovensluis te herontwikkelen en uit te breiden.
 3. Dit initiatief te betrekken bij het eerstvolgende afwegingsmoment kansrijke initiatieven in 2022, omdat het initiatief als gemeentelijk project moet worden opgepakt en er geen ruimte in de reguliere capaciteit is om het initiatief direct op te pakken.

Voor de locatie van camping Bovensluis, Oostdijk1 in Willemstad is een initiatief ingediend om deze locatie te herontwikkelen en uit te breiden naar een recreatief huisjespark. Omdat dit kan passen in de toeristisch-recreatieve ambitie van de gemeente. Het ingediende initiatief houdt nog niet op realistische wijze rekening met de consequenties voor de omgeving, bijvoorbeeld op het gebied van verkeer, landschap en milieu. Daarom stemt het College van B&W in met het meewerken aan het onderzoeken van de haalbaarheid van het initiatief.

Voorlopige subsidieverlening 2022 Bibliotheek West-Brabant

Het college besluit:

 1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk Bibliotheek West-Brabant in 2022 een voorlopige subsidie te verlenen van €871.342.
 2. In te stemmen met de concept beschikking 2022 voor de Bibliotheek West-Brabant;
 3. De subsidie ten behoeve van bibliotheekwerk:
  - €822.392 ten laste te brengen van productnummer 656000 Openbare bibliotheken / kostensoort 44364 bijdrage overige overheden;
  - €48.950 ten laste te brengen van productnummer 643002 Onderwijsachterstanden / kostensoort 44380 Bijdrage instellingen/verenigingen

Op 1 januari 2020 zijn de Bibliotheek VANnU en Het Markiezaat gefuseerd tot bibliotheek West-Brabant. Gemeente Moerdijk, de andere 7 gemeenten (Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Zundert, Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht) en de nieuwe bibliotheek werken samen om het aanbod en de ontwikkeling van de bibliotheekvoorziening(en) zo goed mogelijk af te stemmen op de veranderingen in en de behoeften uit de samenleving. Deze samenwerking is vastgelegd in een convenant. Het college verleent de Bibliotheek West-Brabant voor het jaar 2022 een voorlopige subsidie van €871.342. Dit subsidiebedrag is bedoeld voor onder andere de collectie, de vestigingen, de Bibliotheek op School en verschillende programme-ringen en activiteiten. De bibliotheek heeft in 2018 een ontwikkeling doorgemaakt ‘van collectie naar connectie’. Er ligt focus op de doelgroep jeugd en de aanpak laaggeletterdheid. Leesplezier en leesbevordering bij de jeugd (vanaf de geboorte) en het terugdringen van onderwijsachterstanden, evenals aandacht voor taal, digitale vaardigheden en mediawijsheid van inwoners zijn van belang zodat iedereen mee kan doen in de samenleving. Iedere school heeft de Bibliotheek op School en maakt gebruik van een leesconsulent. Er is daarnaast onder andere een speel-o-theek, een dementheek, een Taalcafé en Klik-en-Tik cursussen. Er is ondersteuning voor mensen die het nodig hebben en door de verschillende vestigingen (kern-vestiging in Zevenbergen, servicepunten in Klundert, Fijnaart, Standdaarbuiten en een afhaal- en inleverlocatie in Willemstad) blijft de bibliotheek dichtbij en toegankelijk.

Besluit genomen op 16 november 2021 en in de vergadering van 14 december 2021 gewijzigd door een beslispunt toe te voegen:

Vaststelling belastingverordeningen 2022

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen de volgende belastingverordeningen conform vast te stellen:
  1. verordening onroerende-zaakbelastingen Moerdijk 2022;
  2. verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Moerdijk 2022;
  3. verordening rioolheffing Moerdijk 2022;
  4. legesverordening Moerdijk 2022;
  5. verordening lijkbezorgingsrechten Moerdijk 2022;
  6. verordening marktgeld Moerdijk 2022;
  7. verordening toeristenbelasting Moerdijk 2022;
  8. verordening watertoeristenbelasting Moerdijk 2022;
  9. verordening reclamebelasting Fijnaart 2022;
  10. verordening reclamebelasting Klundert 2022;
  11. verordening reclamebelasting Zevenbergen 2022
 2. De financiële gevolgen voor de gemeentelijke en particuliere zwembaden van de verordening rioolheffing 2022 in overleg met de zwembadexploitanten op te lossen, bijvoorbeeld door verhoging van de jaarlijkse exploitatiebijdrage. De extra benodigde middelen voor 2022 zullen dan in de eerstvolgende bestuursrapportage verwerkt worden ten laste van de algemene middelen. De hogere jaarlijkse exploitatiebijdrage vanaf 2023 zullen in de begroting worden opgenomen.
 3. Dit jaar de kostenstijging van de gehandicaptenparkeerkaart niet door te voeren en de tarieven gehandicaptenparkeerkaart 2022 alleen te indexeren en de financiële gevolgen hiervan te verwerken in de eerste bestuursrapportage 2022.

Het college heeft op 16 november besloten om de belastingverordening 2022 aan de raad voor te leggen. In de loop naar de raadsvergadering van 16 december toe, bleek dat nog een aanpassing ten aanzien van de gehandicaptenparkeerkaart nodig was. Daartoe is het raadsvoorstel aangepast en een beslispunt (3) toegevoegd. Inmiddels is het aangepaste voorstel voorgelegd aan de raad.