Collectieve verzekering gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid personeel

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het aangaan van een overeenkomst met Loyalis voor het afsluiten van een collectieve verzekering gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid personeel per 1 maart 2021 tot en met 31 december 2024. Dit onder voorbehoud van overeenstemming met het Lokaal Overleg.
  2. In te stemmen met het voorstel tot afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Op basis van artikel 3.7 in afwijking van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid te kiezen voor een Enkelvoudig onderhandse gunning voor het afsluiten van een overeenkomst met Loyalis.
  3. Het semicollectief contract met Loyalis aan te passen d.w.z. de dekking tegen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid per 1 maart 2021 laten vervallen.

In het strategisch HR-beleid van de gemeente Moerdijk is opgenomen dat in het kader van gezondheid en vitaliteit een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor personeel wordt ingekocht. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een verzekering die dekking geeft tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.