Concept Energieprogramma Moerdijk

Het college besluit:

  1. Het concept Energieprogramma Moerdijk vrij te geven voor publieksconsultatie;
  2. De gemeenteraad hiervan met een Raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen.

Het klimaat verandert. Dat merken we steeds meer. Wateroverlast, hitte, droogte, bodemdaling en zeespiegelstijging beïnvloeden de leefbaarheid op korte en op lange termijn. Ook in Moer-dijk. CO2-uitstoot is verreweg de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering. En die CO2-uitstoot is een direct gevolg van ons energiesysteem dat grotendeels is gebaseerd op fossiele brandstoffen. In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en in het nationale Klimaatakkoord (2019) zijn er daarom stevige afspraken gemaakt om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Als gemeente willen en moeten we hier een bijdrage aan leveren.
Het proces naar een CO2-neutraal energiesysteem in 2050 noemen we ook wel de energie-transitie. In het Energieprogramma Moerdijk leggen we onze lokale visie en ambities vast voor deze transitie. We schetsen het pad naar een CO2-neutrale toekomst in Moerdijk. Omdat de energietransitie van ons allemaal is, zijn er bij de voorbereiding al veel gesprekken gevoerd met stakeholders. Maar we willen graag de hele gemeenschap de mogelijkheid geven om mee te denken. Het college geeft het concept van het eerste Energieprogramma Moerdijk daarom binnenkort vrij voor het brede publiek. Iedereen krijgt daarmee de gelegenheid te reageren op het concept Energieprogramma Moerdijk. De resultaten van deze consulatie verwerken we in de definitieve versie van het Energieprogramma Moerdijk, die vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad zal worden aangeboden. De exacte datum van publicatie communiceren we nog via de gebruikelijke kanalen.