Landelijk Convenant Vroegsignalering

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het aansluiten bij het landelijk Convenant Vroegsignalering;
  2. Wethouder Dingemans te mandateren om de landelijke Overeenkomst Vroegsignalering, bijbehorend bij het Convenant Vroegsignalering, te ondertekenen.

Het College van B&W van Moerdijk besloot om in maart 2020 te starten met vroegsignalering van betalingsachterstanden. In december 2020 nam het college kennis van de tussenevaluatie van dit project. Vanaf 1 januari 2021 wordt vroegsignalering van schulden wettelijk verplicht. De aanpak Vroeg Eropaf in De6-gemeenten moet worden uitgebreid, omdat vanaf 1 januari 2021 het aantal signalen dat binnenkomt zal stijgen. Daarnaast moeten al deze signalen worden opgevolgd met een hulpaanbod. De beleidsadviseurs van De6-gemeenten en de projectleider vroegsignalering zijn hard bezig om hiervoor de noodzakelijke voorbereidingen te treffen. 

Eén van de voorbereidingen is aansluiten bij het landelijk convenant vroegsignalering. Het convenant is op 10 november 2020 ondertekend door VNG, NVVK, Aedes, Energie Nederland, VEWIN, de vereniging van drinkwaterbedrijven en Zorgverzekeraars Nederland. Door als gemeente aan te sluiten wordt de samenwerking met leveranciers vergemakkelijkt. De leveranciers geven zorgelijke betalingsachterstanden op vaste lasten als huur, energie, water en de zorgverzekering vanaf 1 januari door aan de gemeenten. Het college mandateert wethouder D. Dingemans voor de digitale ondertekening van de landelijke Overeenkomst Vroegsignalering, bijbehorend bij het Convenant Vroegsignalering, namens de Gemeente Moerdijk.