19 januari 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 19 januari 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 19 januari 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 12 januari 2021

  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 12 januari 2021

  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Meerjarenbegrotingen en subsidieverstrekking ondernemersfondsen

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de meerjarenbegrotingen 2021-2023 van de ondernemersfondsen OVF, KOK en OVZ met bijbehorend gezamenlijk addendum
  2. Kennis te nemen van de ingediende subsidie aanvragen voor 2021 voor de ondernemers-fondsen in Klundert, Zevenbergen en Fijnaart
  3. Op grond van de Nadere Regels Subsidie Ondernemersfonds een subsidie te verlenen voor 2021 van € 36.000 aan de Ondernemersvereniging Klundert Ondernemers Kontakt middels het tekenen van de beschikking Klundert.
  4. Op grond van de Nadere Regels Subsidie Ondernemersfonds een subsidie te verlenen voor 2021 van € 72.000,- de Ondernemersvereniging Zevenbergen middels het tekenen van de beschikking Zevenbergen
  5. Op grond van de Nadere Regels Subsidie Ondernemersfonds een subsidie te verlenen voor 2021 van € 22.000 aan de Ondernemersvereniging Fijnaart middels het tekenen van de beschikking Zevenbergen
  6. Vaststellen van werkafspraken met de ondernemersverenigingen in het kader van het jaarverslag en de afstemming tussen gemeente en ondernemersverenigingen over het ondernemersfonds. De werkafspraken zijn als volgt:
   1. Aanleveren jaarverslag 2020 voor 1 mei 2021
   2. Aanleveren schriftelijke toelichting jaarverslag 2020 i.r.t. beleidsdoel voor 1 mei 2021
   3. Ondernemersvereniging treedt na aanlevering van bovenstaande punten in overleg met de gemeente. Hier kunnen waar nodig eisen worden gesteld vanuit de gemeente over de besteding van de gelden. Dit gebeurt uiteraard alleen bij buiten proportionele uit-gaven of bij de constatering dat uitgaven niet bijdragen aan het beleidsdoel (periode tussen 1 mei en 1 september 2021)
   4. De uitkomsten van het overleg neemt wethouder mee naar college middels een memo bij subsidieaanvraag voor 2022
  7. Het doorzetten van een raadsinformatiebrief over de meerjarenbegrotingen naar de gemeenteraad als opvolging van de gemaakte afspraken.

  De Ondernemersvereniging Fijnaart (OVF), het Klunderts Ondernemers Kontakt (KOK) en de Ondernemersvereniging Zevenbergen (OVZ) hebben middels een e-mail de subsidieaanvraag voor 2021 ingediend. Hierbij zijn tevens de meerjarenbegrotingen aangeleverd.

  Met de subsidieaanvraag kunnen de ondernemersverenigingen invulling geven aan de gemaakte afspraken met de gemeente om middelen in te zetten voor de beleidsdoelstellingen en prestatieafspraken om o.a. de centra aantrekkelijker te maken en het ondernemersklimaat te versterken. Daarom zal het college van B&W de subsidies voor 2021 verstrekken middels de ondertekening van de beschikkingen.

 4. Afvalstoffenverordening gemeente Moerdijk

  Het college besluit:
  In te stemmen met de geactualiseerde Afvalstoffenverordening gemeente Moerdijk en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

  De inzameling van huishoudelijk afval is de taak van de gemeente. Op landelijk niveau worden doelen gesteld tot het verminderen van het aantal kilo’s restafval per inwoner per jaar. Dit is het doel van het landelijke programma VANG (Van Afval Naar Grondstof). Moerdijk is daarom, net als veel andere gemeenten, de afvalinzameling anders gaan inrichten. Zo is in 2019 de transitie naar ondergrondse containers (restafval) afgerond. Om verdere veranderingen te onder-steunen, is de Afvalstoffenverordening gemeente Moerdijk geactualiseerd.

 5. Jeugdvisie op wonen West-Brabant West

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de Jeugdvisie op wonen West-Brabant West
  2. Kennis te nemen van de Strategie jeugdvisie op wonen West-Brabant West 
  3. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief

  Het jeugdstelsel van West-Brabant West is de afgelopen tijd flink doorontwikkeld. Daarnaast zijn er onderdelen die al van oudsher zo bestaan, denk aan pleegzorg. Hierdoor is er geen samen-hangend beeld op regioniveau hoe om te gaan met vraagstukken over wonen voor jeugdigen. Een klein aantal jeugdigen in de jeugdhulpregio West-Brabant West, ongeveer 600, woont niet meer thuis in zijn of haar biologisch gezin. Dat heeft verschillende oorzaken. En er zijn verschillende oplossingen. Voor de gemeente is het zaak om te bepalen wanneer zij wel en niet een rol moet spelen en welke rol het pakt. In dit stuk leggen we een visie weg op deze vragen. Daarnaast stellen we een ambitie vast en streven we gezamenlijk met jeugdhulpaanbieders naar zo thuis mogelijk opgroeien voor onze jeugd. 

 6. Ontwerp bestemmingsplan ‘Groeneweg 3, Noordhoek’

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de inspraak- en vooroverleg-reacties, zoals opgenomen in de Nota van Inspraak en Vooroverleg d.d. 9 november 2020;
  2. In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan Groeneweg 3, Noordhoek (NL.IMRO.1709.NHGroeneweg3-BP30);
  3. Het ontwerpbestemmingsplan voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen;
  4. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen;
  5. Het ontwerpbestemmingsplan ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief.

  Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Groeneweg 3, Noordhoek’ heeft in de periode 27 augustus tot en met 7 oktober 2020 ter inzage gelegen. Op 15 september is een digitale informatieavond georganiseerd voor alle geïnteresseerden. In de periode van ter inzage legging zijn 5 inspraak-reacties op het plan ingediend. Deze inspraakreacties zijn in de nota van inspraak en voorover-leg van een antwoord voorzien. Het ontwerp bestemmingsplan is op basis van één inspraak-reactie aangepast. Tevens zijn er drie ambtshalve wijzigingen in het plan doorgevoerd.

  Het college heeft op 19 januari 2021 het ontwerp bestemmingsplan ‘Groeneweg 3, Noordhoek’ en de nota van inspraak en vooroverleg vastgesteld en zal deze vanaf 28 januari gedurende 6 weken ter inzage leggen. Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in een inbreidingsplan voor de kern Noordhoek. Het biedt het planologisch kader voor het transformeren van het voormalig agrarisch bedrijf naar twee kleinschalige bedrijven en de bouw van 14 nieuwbouwwoningen. Met deze ontwikkeling wordt voorzien in het transformeren van een agrarisch bedrijf gelegen in de kern van Noordhoek naar vraaggerichte woningen en kleinschalige bedrijvigheid. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de woonkwaliteit van het dorp.

  Het bestemmingsplan stelt regels voor de ontwikkeling, biedt de motivering hiervan en toont de milieutechnische haalbaarheid van het plan aan.
  De terinzagelegging biedt eenieder de mogelijkheid om gedurende deze periode zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse Bode, de Staats-courant en de gemeentelijke website. Het bestemmingsplan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op www.ruimtelijkeplannen.nl.