Afvalstoffenverordening gemeente Moerdijk

Het college besluit:
In te stemmen met de geactualiseerde Afvalstoffenverordening gemeente Moerdijk en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

De inzameling van huishoudelijk afval is de taak van de gemeente. Op landelijk niveau worden doelen gesteld tot het verminderen van het aantal kilo’s restafval per inwoner per jaar. Dit is het doel van het landelijke programma VANG (Van Afval Naar Grondstof). Moerdijk is daarom, net als veel andere gemeenten, de afvalinzameling anders gaan inrichten. Zo is in 2019 de transitie naar ondergrondse containers (restafval) afgerond. Om verdere veranderingen te onder-steunen, is de Afvalstoffenverordening gemeente Moerdijk geactualiseerd.