Meerjarenbegrotingen en subsidieverstrekking ondernemersfondsen

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de meerjarenbegrotingen 2021-2023 van de ondernemersfondsen OVF, KOK en OVZ met bijbehorend gezamenlijk addendum
 2. Kennis te nemen van de ingediende subsidie aanvragen voor 2021 voor de ondernemers-fondsen in Klundert, Zevenbergen en Fijnaart
 3. Op grond van de Nadere Regels Subsidie Ondernemersfonds een subsidie te verlenen voor 2021 van € 36.000 aan de Ondernemersvereniging Klundert Ondernemers Kontakt middels het tekenen van de beschikking Klundert.
 4. Op grond van de Nadere Regels Subsidie Ondernemersfonds een subsidie te verlenen voor 2021 van € 72.000,- de Ondernemersvereniging Zevenbergen middels het tekenen van de beschikking Zevenbergen
 5. Op grond van de Nadere Regels Subsidie Ondernemersfonds een subsidie te verlenen voor 2021 van € 22.000 aan de Ondernemersvereniging Fijnaart middels het tekenen van de beschikking Zevenbergen
 6. Vaststellen van werkafspraken met de ondernemersverenigingen in het kader van het jaarverslag en de afstemming tussen gemeente en ondernemersverenigingen over het ondernemersfonds. De werkafspraken zijn als volgt:
  1. Aanleveren jaarverslag 2020 voor 1 mei 2021
  2. Aanleveren schriftelijke toelichting jaarverslag 2020 i.r.t. beleidsdoel voor 1 mei 2021
  3. Ondernemersvereniging treedt na aanlevering van bovenstaande punten in overleg met de gemeente. Hier kunnen waar nodig eisen worden gesteld vanuit de gemeente over de besteding van de gelden. Dit gebeurt uiteraard alleen bij buiten proportionele uit-gaven of bij de constatering dat uitgaven niet bijdragen aan het beleidsdoel (periode tussen 1 mei en 1 september 2021)
  4. De uitkomsten van het overleg neemt wethouder mee naar college middels een memo bij subsidieaanvraag voor 2022
 7. Het doorzetten van een raadsinformatiebrief over de meerjarenbegrotingen naar de gemeenteraad als opvolging van de gemaakte afspraken.

De Ondernemersvereniging Fijnaart (OVF), het Klunderts Ondernemers Kontakt (KOK) en de Ondernemersvereniging Zevenbergen (OVZ) hebben middels een e-mail de subsidieaanvraag voor 2021 ingediend. Hierbij zijn tevens de meerjarenbegrotingen aangeleverd.

Met de subsidieaanvraag kunnen de ondernemersverenigingen invulling geven aan de gemaakte afspraken met de gemeente om middelen in te zetten voor de beleidsdoelstellingen en prestatieafspraken om o.a. de centra aantrekkelijker te maken en het ondernemersklimaat te versterken. Daarom zal het college van B&W de subsidies voor 2021 verstrekken middels de ondertekening van de beschikkingen.