Ontwerp bestemmingsplan ‘Groeneweg 3, Noordhoek’

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de inspraak- en vooroverleg-reacties, zoals opgenomen in de Nota van Inspraak en Vooroverleg d.d. 9 november 2020;
  2. In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan Groeneweg 3, Noordhoek (NL.IMRO.1709.NHGroeneweg3-BP30);
  3. Het ontwerpbestemmingsplan voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen;
  4. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen;
  5. Het ontwerpbestemmingsplan ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief.

Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Groeneweg 3, Noordhoek’ heeft in de periode 27 augustus tot en met 7 oktober 2020 ter inzage gelegen. Op 15 september is een digitale informatieavond georganiseerd voor alle geïnteresseerden. In de periode van ter inzage legging zijn 5 inspraak-reacties op het plan ingediend. Deze inspraakreacties zijn in de nota van inspraak en voorover-leg van een antwoord voorzien. Het ontwerp bestemmingsplan is op basis van één inspraak-reactie aangepast. Tevens zijn er drie ambtshalve wijzigingen in het plan doorgevoerd.

Het college heeft op 19 januari 2021 het ontwerp bestemmingsplan ‘Groeneweg 3, Noordhoek’ en de nota van inspraak en vooroverleg vastgesteld en zal deze vanaf 28 januari gedurende 6 weken ter inzage leggen. Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in een inbreidingsplan voor de kern Noordhoek. Het biedt het planologisch kader voor het transformeren van het voormalig agrarisch bedrijf naar twee kleinschalige bedrijven en de bouw van 14 nieuwbouwwoningen. Met deze ontwikkeling wordt voorzien in het transformeren van een agrarisch bedrijf gelegen in de kern van Noordhoek naar vraaggerichte woningen en kleinschalige bedrijvigheid. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de woonkwaliteit van het dorp.

Het bestemmingsplan stelt regels voor de ontwikkeling, biedt de motivering hiervan en toont de milieutechnische haalbaarheid van het plan aan.
De terinzagelegging biedt eenieder de mogelijkheid om gedurende deze periode zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse Bode, de Staats-courant en de gemeentelijke website. Het bestemmingsplan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op www.ruimtelijkeplannen.nl.