2 februari 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 2 februari 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 02 februari 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 26 januari 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 26 januari 2021

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Verkennend onderzoek ‘Autodelen in Moerdijk’

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het rapport “Autodelen in Moerdijk: een verkennend onderzoek”;
  2. De conclusies en aanbevelingen in het rapport te gebruiken voor de uitwerking van het onderdeel mobiliteit van het op te stellen Energieprogramma Moerdijk en bijbehorende uitvoeringsagenda;
  3. Een raadsinformatiebrief aan te bieden aan de gemeenteraad.

  De gemeente Moerdijk streeft naar duurzame, betaalbare en bereikbare mobiliteit in haar gemeente. Deelmobiliteit, waaronder autodelen, kan hier een bijdrage aan leveren. Daarom heeft het college van B&W verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden en beperkingen voor (elektrische) deelauto’s in de gemeente Moerdijk, en de manieren waarop de gemeente autodelen kan stimuleren.

  Uit het onderzoek blijken diverse kansen voor autodelen in Moerdijk. Zowel voor inwoners als bedrijven en instellingen zijn er mogelijkheden. Autodelen kan naast duurzame, betaalbare en bereikbare mobiliteit bijdragen aan beleidsdoelen voor klimaat en milieu, financiële zelfredzaam-heid en maatschappelijke participatie van inwoners en leefbaarheid in de gemeente. Het rapport doet diverse aanbevelingen aan de gemeente om autodelen in Moerdijk te stimuleren.

  Het college zal de resultaten en aanbevelingen gebruiken bij de ontwikkeling van het Energie-programma Moerdijk en de bijbehorende uitvoeringsagenda voor het onderdeel mobiliteit

 4. Wijziging en verlenging GR Schadevergoedingsschap HSL-Zuid

  Het college besluit:

  1. Het voorstel, Wijziging GR Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, voor te leggen aan de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 maart 2021;
  2. Na instemming van de gemeenteraad de door het college instemming tot wijziging van de regeling op te sturen aan het GR Schadevergoedingsschap HSL-Zuid.

  Gemeente Moerdijk neemt deel aan de Gemeenteschappelijke Regeling Schadevergoedings-schap HSL-Zuid met meerdere andere gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze regeling wordt met vijf jaar verlengd tot 1 januari 2026, omdat in de gemeente Moerdijk een aantal woningen de mogelijkheid heeft om schadeverzoeken aan te vragen bij deze regeling en de behandeling hiervan nog meer tijd in beslag zal nemen.

 5. Beleidsregels persoonsgebonden budget jeugdhulp

  Het college besluit:

  In te stemmen met de tariefswijziging inzet sociaal netwerk/informele zorg persoonsgebonden budget jeugdhulp.

  In de beleidsregels persoonsgebonden budget (pgb) jeugd is wat betreft tariefstelling opgenomen dat voor de inzet van het sociaal netwerk/informele zorg de lijn van de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt gevolgd. Medio 2020 is binnen de Wlz besloten het tarief informele zorg te verhogen. Om die reden moeten de beleidsregels opnieuw vastgesteld worden met een verhoogd tarief voor inzet sociaal netwerk/informele zorg.

 6. Startdocument 202 - 7 Bergsche Hoeve Zevenbergen

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen het startdocument 202 7 Bergsche Hoeve Zevenbergen vast te stellen, in te stemmen met het realiseren van maximaal 36 appartementen en vooruitlopend op de afschaling van de N-285 een hogere geluidsgrenswaarde toe te staan.

  Afgelopen november heeft Burgland Real Estate BV een koopovereenkomst gesloten met de heer G. Muns over de koop van het restaurant de 7 Bergsche Hoeve in Zevenbergen, dit met als doel om de locatie te herontwikkelen tot woningbouw. Het college heeft eerder aangegeven dat een dergelijke herontwikkeling kansrijk is. De nieuwbouw zal bestaan uit maximaal 36 appartementen en past in de structuurvisie van de gemeente. Nieuwbouw appartementen in Zevenbergen zijn gewenst en met de realisatie van dit project wordt hier invulling aangegeven.

 7. Verzelfstandiging bestaande weekmarkten Fijnaart, Klundert, Willemstad en Zevenbergen

  Het college besluit:
  Het besluit van 15 december 2020 tot verzelfstandiging van de bestaande weekmarkten in Fijnaart, Klundert, Willemstad en Zevenbergen per 1 april 2021 in te trekken.

  Het college wordt geadviseerd om het besluit in te trekken. Er was draagvlak bij de marktonder-nemers. De leden van de marktcommissie zouden met hulp van de stichting De Markt van Morgen, die ervaring heeft met de verzelfstandiging van weekmarkten, de stichting Weekmark-ten Moerdijk oprichten. Ze waren bezig met het samenstellen van een stichtingsbestuur Week-markten Moerdijk. Met deze stichting wordt een bruikleenover-komst gesloten. Nu is het echter zo dat het niet lukt om een stichtingsbestuur te vormen. De marktondernemers zijn, zoals door de coronacrisis begrijpelijk is, gericht op de korte termijn. Voor een verzelfstandiging is het nodig om met aandacht en energie na te denken over de toekomst van de weekmarkten in onze gemeente. Uit recente gesprekken met marktonder-nemers bleek dat enkele ondernemers, die zich hadden aangemeld voor het nieuwe stichtingsbestuur, zich terugtrekken.

 8. Lokaal Educatieve Agenda onderwijsachterstandenbeleid

  Het college besluit:
  In te stemmen met de Lokaal Educatieve Agenda ‘Leren doe je overal, samen in verbinding’ met als speerpunten:

  1. Taal & Ontwikkeling
  2. Kindcentrum & Toekomstbestendige scholen
  3. Zorg & Ondersteuning

  De speerpunten binnen de samenwerking tussen het onderwijs, kinderopvang, de jeugd-gezondheidszorg, onze maatschappelijk betrokken partners en de gemeente worden in de lokaal educatie agenda vastgelegd. Samen zijn we de schakels in de (leef)wereld van onze jeugdigen. Een sterke samenwerking met duidelijke afspraken komt het tijdig inzetten van de juiste ondersteuning ten goede.