Verkennend onderzoek ‘Autodelen in Moerdijk’

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het rapport “Autodelen in Moerdijk: een verkennend onderzoek”;
  2. De conclusies en aanbevelingen in het rapport te gebruiken voor de uitwerking van het onderdeel mobiliteit van het op te stellen Energieprogramma Moerdijk en bijbehorende uitvoeringsagenda;
  3. Een raadsinformatiebrief aan te bieden aan de gemeenteraad.

De gemeente Moerdijk streeft naar duurzame, betaalbare en bereikbare mobiliteit in haar gemeente. Deelmobiliteit, waaronder autodelen, kan hier een bijdrage aan leveren. Daarom heeft het college van B&W verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden en beperkingen voor (elektrische) deelauto’s in de gemeente Moerdijk, en de manieren waarop de gemeente autodelen kan stimuleren.

Uit het onderzoek blijken diverse kansen voor autodelen in Moerdijk. Zowel voor inwoners als bedrijven en instellingen zijn er mogelijkheden. Autodelen kan naast duurzame, betaalbare en bereikbare mobiliteit bijdragen aan beleidsdoelen voor klimaat en milieu, financiële zelfredzaam-heid en maatschappelijke participatie van inwoners en leefbaarheid in de gemeente. Het rapport doet diverse aanbevelingen aan de gemeente om autodelen in Moerdijk te stimuleren.

Het college zal de resultaten en aanbevelingen gebruiken bij de ontwikkeling van het Energie-programma Moerdijk en de bijbehorende uitvoeringsagenda voor het onderdeel mobiliteit