26 januari 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 26 januari 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 26 januari 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 19 januari 2021

  Het college besluit:

  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 19 januari 2021

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2020

  Het college besluit:

  Aan de gemeenteraad voor te stellen:

  1. De uitgaven in 2020 in verband met het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog vast te stellen op € 941.293 exclusief btw;
  2. Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag in te dienen voor een suppletie-uitkering uit het gemeentefonds ter hoogte van 68% van € 941.293 = € 640.080;
  3. Na definitieve toekenning van de suppletie-uitkering de gelden die betrekking hebben op projecten van derden aan resp. LS Ned, Provincie Noord-Brabant, Port of Moerdijk en Hazenberg BV beschikbaar te stellen.

  De gemeente Moerdijk heeft in 2020 bij verschillende projecten kosten gemaakt betreffende het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn door derden (LS Ned, Provincie Noord-Brabant, Port of Moerdijk en Hazenberg BV) in dit kader kosten gemaakt bij projecten van hen. De werkzaamheden waren uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk. Alleen gemeenten kunnen door middel van een besluit van de gemeenteraad een beroep doen op het verkrijgen van een suppletie-uitkering (zgn. “bommenregeling”) uit het Gemeentefonds voor gemaakte kosten op het gebied van opsporing, benadering en ruiming van conventionele explosieven. Dit betekent dat ook bij onderzoek en ruiming op initiatief van commerciële partijen, de gemeente deze aanvraag moet indienen. De suppletie-uitkering bedraagt 68% van de gemaakte kosten. Hiervoor dient vóór 1 april 2021 een raadsbesluit te worden verzonden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 4. Uitvoeringsprogramma 2021 Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)

  Het college besluit:

  1. Uitvoeringsprogramma 2021 VTH vast te stellen.
  2. Het VTH beleid, vastgesteld op 24 januari 2017, te verlengen tot inwerking treden nieuw op te stellen VTH beleid in 2022, doch uiterlijk tot 31 december 2022.
  3. Uitvoeringsprogramma 2021 VTH via een raadsinformatiebrief ter kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen.
  4. Uitvoeringsprogramma 2021 VTH in het kader van het interbestuurlijk toezicht voor 1 februari 2021 naar Gedeputeerde Staten te sturen 

  Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks aan de hand van het Vergunning-, Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Moerdijk een uitvoeringsprogramma op. Hierin wordt vastgelegd welke activiteiten in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2021 worden uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma VTH 2021 omvat ook het Werkplan 2021 VTH Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.Het Uitvoeringsprogramma VTH 2021 zal ter kennisname aan de gemeenteraad en provincie Noord-Brabant worden gestuurd. Het toezenden van beide stukken aan de gemeenteraad en provincie betreft een wettelijke verplichting en dient voor 1 februari 2021 te zijn gebeurd.De verwachting is dat het aantal vergunningaanvragen dit jaar opnieuw hoger is dan het langjarig gemiddelde waar de bestaande capaciteit op is gebaseerd. Naast de reguliere werkzaamheden en projecten staat het uitvoeringsprogramma 2021 vooral in het teken van de implementatie van de Omgevingswet. Gedurende 2021 zal de voortgang en ingekomen aantallen aanvragen maandelijks worden gemonitord. Indien nodig zal met een bestuurlijk voorstel extra capaciteit worden gevraagd of aanpassen toetsniveau worden voorgesteld.

 5. Realiseren extra hondenlosloopterreinen en verbeteren bestaande hondenlosloop-terreinen

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het realiseren van extra hondenlosloopterreinen en het duurzaam verbeteren van de hekwerken rondom bestaande hondenlosloopterreinen;
  2. Het afschrijvingsbeleid uit de Notitie waarderings- en afschrijvingsbeleid Moerdijk te actualiseren in verband met het toevoegen van de afschrijvingstermijn van 20 jaar voor investeringen in hondenlosloopterreinen;
  3. Een krediet van € 134.500 beschikbaar te stellen voor de realisatie en verbetering van de honden-losloopterreinen en de jaarlijkse kapitaallasten van in totaal € 8.750 te dekken binnen de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen. 

  De gemeente Moerdijk wil inspelen op vragen en opmerkingen van haar bewoners inzake het hondenbeleid en er is nu vraag naar extra hondenlosloopterreinen. Ook vanuit de boa´s is geadviseerd om meer voorzieningen voor de honden te realiseren. Door deze te realiseren krijgen hondenbezitters meer mogelijkheden hun hond uit te laten op een door hen (zowel de hondenbezitters als de niet/hondenbezitters) gewenste manier. Goed ingepast en benut zal er hierdoor minder overlast zijn van loslopende honden op ongewenste plekken.Ook zien we dat van de bestaande losloopterreinen intensief gebruik wordt gemaakt. In Fijnaart is in 2019 reeds een nieuw type omheind losloopterrein gerealiseerd. Er zijn mogelijkheden om in de kernen Oudemolen, Standdaarbuiten, Zevenbergen, Heijningen en Noordhoek een nieuw omheind terrein te realiseren. In Willemstad kan een extra losloopstrook gerealiseerd worden zonder afrastering.

  In Moerdijk-Dorp wordt een park aangelegd ter compensatie van het kappen van bomen voor het Logistiek Park Moerdijk. In overleg met de bewoners is afgesproken dat in dit park een hondenlosloopterrein wordt aangelegd. Dit wordt betaald door de N.V. Havenbedrijf Moerdijk. In de kernen Zevenbergschen Hoek en Helwijk is vraag naar afrastering van delen van bestaande losloopterreinen. In Klundert is er op één losloopterrein waar geen hekwerk stond een hekwerk geplaatst in 2020. Verder is er een verzoek voor een hekwerk op een bestaand losloopterrein nabij van Polanen-park.Daarnaast zijn hekwerken van vier bestaande hondenlosloopterreinen versleten. De houten palen zijn aan vervanging toe. Het gaat hierbij om hondenlosloopterreinen in de kernen Klundert, Noordhoek en Zevenbergen (2x). Ook het hekwerk van het losloopterrein in Langeweg is aan vervanging toe. Hier is echter sprake van geplande woningbouw op het bestaande hondenlosloopterrein, waardoor dit terrein mogelijk komt te vervallen. In de ontwikkeling van de woningbouw zal rekening gehouden worden met een nieuwe locatie en de hiervoor benodigde financiële middelen. Het herstel van de bestaande hekwerken valt onder het onderhoud. Voor de algehele vervangingen en nieuwe aanleg zijn echter geen middelen in de exploitatie beschikbaar. Omdat alle hekwerken in een relatief korte tijd vervangen moeten worden, is gekeken of er een degelijker hekwerk te plaatsen is.  

  Een hekwerk met dubbelstaaf matten gaat circa 20 jaar mee zonder dat er noemenswaardige onderhoudskosten te verwachten zijn. De investering hiervan is hoger, maar over de langere termijn is het voor wat betreft de uiteindelijke jaarlasten goedkoper (zie bijlage: Vergelijking hekwerken rondom hondenlosloopgebieden). Bedrijfseconomisch gezien heeft dit type hekwerk dus de voorkeur. Bovendien is het duurzamer, omdat er in principe minder slijtage en vandalisme bij aan de orde zal zijn en dit type hekwerk het langst meegaat.

 6. Regionale Energie Strategie West-Brabant (RES)

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de wijze waarop inbreng van derden is verwerkt;
  2. De gemeenteraad voor te stellen om de RES 1.0 vast te stellen;
  3. Het RES-uitvoeringsprogramma vast te stellen, onder de opschortende voorwaarde van het vaststellen van de RES 1.0 door de gemeenteraad;
  4. De gemeenteraad het RES-uitvoeringsprogramma ter kennisgeving aan te bieden.

  De Regionale Energie Strategie West-Brabant (hierna: RES) geeft mede invulling aan afspraken die gemaakt zijn in het kader van het landelijke Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord is opgesteld door een groot aantal partijen en heeft als doel dat we in Nederland in 2030 49% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990 en 95% in 2050. In de RES focussen we op ‘duurzame elektriciteitsopwek’ en ‘verduurzaming gebouwde omgeving’.Met de RES 1.0 geven we aan het Rijk aan hoeveel duurzame energie wij in onze regio kunnen opwekken tot 2030, met een doorkijk naar 2050. Dit draagt bij aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord. Dit bod wordt onderbouwd door landschappelijk, technisch en financieel onderzoek naar de beste plaatsen voor installaties. Daarnaast geeft de RES 1.0 een eerste inzicht in de regionale strategie voor de warmtetransitie van de gebouwde omgeving.

 7. Beleids- en uitvoeringsplan integrale schuldhulpverlening

  Het college besluit:

  1. De raad verzoeken in te stemmen met de beleidsplan “integrale Schuldhulpverlening 2021-2025 De kracht van een goede aanpak bij schulden en financiële zorg”;
  2. In te stemmen met het uitvoeringsplan ‘’integrale schuldhulpverlening 2021-2025’’;
  3. Het uitvoeringsplan ‘’integrale schuldhulpverlening 2021-2025’’ ter kennisgeving brengen aan de raad. 

  Het college is op grond van artikel 3, lid 1 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verantwoordelijk voor het opstellen van een schuldhulpverleningsplan dat door de gemeente-raad voor ten hoogste vier jaar moet worden vastgesteld (artikel 2, lid 1 Wgs). Met ingang van 1 januari 2021 treedt de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking. De gewijzigde Wet maakt de uitwisseling en verwerking van persoonsgegevens voor schuldhulpverlening door gemeenten en andere bij schuldhulpverlening betrokken organisaties mogelijk. Het primaire doel van deze wetswijziging is het beter en vroeger helpen van burgers met schulden.Ons doel binnen schuldhulpverlening de komende jaren is het inzetten van de juiste mix van ondersteuning, begeleiding en producten waarmee we maximale preventie bereiken op het juiste moment en bij de juiste personen. Om dit te kunnen houden we zelf de regie op het proces en gaan we onze processen zo inrichten dat we deze regie kunnen voeren (herinrichting werkprocessen, deskundigheidsbevordering), de kern is dat we financiële rust tot stand brengen zodat inwoners weer ruimte ervaren om mee te kunnen doen.

 8. Verzoek van de Raad van State naar aanleiding van het beroep tegen bestemmingsplan Bedrijventerrein Dintelmond

  Het college besluit:

  In te stemmen met het zelf voorzien in de beroepszaak tegen het vastgestelde bestemmings-plan Dintelmond door toevoeging van de woorden ‘de uitbreiding van’ aan artikel 16.3.2 van de regels van het bestemmingsplan.

  De Raad van State heeft naar aanleiding van de zitting over het beroep tegen het bestemmings-plan Bedrijventerrein Dintelmond een voorstel gedaan om zelf te voorzien in de zaak door het toevoegen van de woorden “de uitbreiding van “ aan artikel 16.3.2. De gemeente wordt in de gelegenheid gesteld een reactie te geven. Het college besluit in te stemmen met het voorstel en de reactie hierop toe te sturen naar de Raad van State.

 9. Meerkosten Jeugdwet en Wmo 2020 ten gevolge van Covid 19

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de Nadere regel Meerkosten Jeugdwet en Wmo (Covid 19);
  2. De uitvoering van de Nadere regel Meerkosten Jeugdwet en Wmo (Covid 19) te delegeren aan de gemeente Roosendaal;
  3. In te stemmen met de geraamde bijdrage van € 50.000 voor de 9 gemeenten voor uitvoering door gemeente Roosendaal met afrekening op realisatiebasis. Bijdrage van de gemeente Moerdijk is € 4.967,- Dit bedrag wordt meegenomen in de eerste bestuursrapportage. 
  4. De domeinregisseur sociaal domein als vertegenwoordiger namens de gemeente Moerdijk aan de managementtafel sociaal domein, te mandateren om de overeenkomst met de gemeente Roosendaal te ondertekenen;
  5. De te ontvangen compensatiemiddelen 2020 vanuit het Rijk voor meerkosten Jeugd en Wmo beschikbaar te stellen aan de gemeente Roosendaal voor de uitvoering van de Nadere regel Meerkosten Jeugdwet en Wmo (Covid 19);
  6. De raad voor te stellen om een subsidieplafond van € 73.850 voor Wmo en € 40.912 voor Jeugd vast te stellen middels onderliggend raadsvoorstel.

  De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals vanwege Corona (Covid 19). Met als doel dat de zorgaanbie-ders een uiterste inspanning kunnen verrichten om het coronavirus maximaal te controleren, kwets-bare mensen te beschermen en goede zorg te verlenen voor diegenen die dit nodig hebben. De vergoeding van meerkosten is één van de onderdelen die binnen deze bestuurlijke afspraak van de VNG en het Rijk valt, daar gaat dit voorstel over. Het college heeft besloten in te stemmen met de Nadere regel Meerkosten Jeugdwet en WMO (Covid 19) en de uitvoering er van te delegeren aan de gemeente Roosendaal. Daarmee sluiten ze zich aan bij het regionaal advies.

 10. Wijziging termijn besluit gemeente verlenging overeenkomst uitvoering Rijksvaccinatieprogramma (RVP) door Thuiszorg West-Brabant (TWB) van 12 naar 6 m

  Het college besluit:

  In te stemmen met wijziging van de termijn waarop de gemeente besluit over verlenging van de overeenkomst voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) door TWB van 12 naar 6 maanden.

  De gemeente Moerdijk heeft ingestemd met wijziging van de termijn waarop Thuiszorg West-Brabant (TWB) van de gemeente Moerdijk bericht ontvangt dat al dan niet gebruik gemaakt wordt van een verlengingsoptie van de overeenkomst voor de uitvoering van het Rijksvacci-natieprogramma (RVP) van 12 naar 6 maanden. Dit betekent een wijziging van artikel 4.3. van de overeenkomst over het Rijksvaccinatieprogramma. De termijn van 6 maanden sluit aan bij de overeenkomst tussen de gemeente Moerdijk en TWB over de uitvoering van de basistaken Jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar. In deze overeenkomst is vastgelegd dat de gemeente Moerdijk 6 maanden voor afloop van de vaste looptijd, Thuiszorg West-Brabant informeert of gebruik gemaakt wordt van de verlengingsoptie. Aangezien de organisatie die verantwoordelijk is voor uitvoering van de jeugdgezondheidszorg ook zorgdraagt voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma is het logisch om de besluittermijnen van de verlengingsopties van beide overeenkomsten gelijk te laten lopen. 

 11. Beslissing op bezwaar tegen de weigering een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een dansschool aan de Beatrijsweg 22a Klundert

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het bezwaarschrift
  2. Kennis te nemen van het advies van de vaste commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk
  3. Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaren

  Voor de Beatrijsweg 22a in Klundert is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend om een dansschool op te richten. Deze aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan. Geble-ken is dat de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden om met afwijking van het bestem-mingsplan een vergunning te verlenen. De aanvraag is in strijd met het beleid planologisch strijdig gebruik. Het college heeft besloten de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren. Hiertegen is een bezwaarschrift ingediend. De initiatiefneemster is van mening dat het bedrijfs-belang bij oprichting van een dansschool op het perceel aan de Beautrijsweg 22a niet in strijd is met de belangen bij het onderhoud van een goed woon- en leefklimaat van de woonomgeving en het vasthouden aan gemeentelijk beleid. De commissie ACB heeft geoordeeld dat de bezwaren ongegrond zijn. Het college neemt dit advies over.