Beleids- en uitvoeringsplan integrale schuldhulpverlening

Het college besluit:

  1. De raad verzoeken in te stemmen met de beleidsplan “integrale Schuldhulpverlening 2021-2025 De kracht van een goede aanpak bij schulden en financiële zorg”;
  2. In te stemmen met het uitvoeringsplan ‘’integrale schuldhulpverlening 2021-2025’’;
  3. Het uitvoeringsplan ‘’integrale schuldhulpverlening 2021-2025’’ ter kennisgeving brengen aan de raad. 

Het college is op grond van artikel 3, lid 1 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verantwoordelijk voor het opstellen van een schuldhulpverleningsplan dat door de gemeente-raad voor ten hoogste vier jaar moet worden vastgesteld (artikel 2, lid 1 Wgs). Met ingang van 1 januari 2021 treedt de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking. De gewijzigde Wet maakt de uitwisseling en verwerking van persoonsgegevens voor schuldhulpverlening door gemeenten en andere bij schuldhulpverlening betrokken organisaties mogelijk. Het primaire doel van deze wetswijziging is het beter en vroeger helpen van burgers met schulden.Ons doel binnen schuldhulpverlening de komende jaren is het inzetten van de juiste mix van ondersteuning, begeleiding en producten waarmee we maximale preventie bereiken op het juiste moment en bij de juiste personen. Om dit te kunnen houden we zelf de regie op het proces en gaan we onze processen zo inrichten dat we deze regie kunnen voeren (herinrichting werkprocessen, deskundigheidsbevordering), de kern is dat we financiële rust tot stand brengen zodat inwoners weer ruimte ervaren om mee te kunnen doen.