Beslissing op bezwaar tegen de weigering een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een dansschool aan de Beatrijsweg 22a Klundert

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het bezwaarschrift
  2. Kennis te nemen van het advies van de vaste commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk
  3. Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaren

Voor de Beatrijsweg 22a in Klundert is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend om een dansschool op te richten. Deze aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan. Geble-ken is dat de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden om met afwijking van het bestem-mingsplan een vergunning te verlenen. De aanvraag is in strijd met het beleid planologisch strijdig gebruik. Het college heeft besloten de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren. Hiertegen is een bezwaarschrift ingediend. De initiatiefneemster is van mening dat het bedrijfs-belang bij oprichting van een dansschool op het perceel aan de Beautrijsweg 22a niet in strijd is met de belangen bij het onderhoud van een goed woon- en leefklimaat van de woonomgeving en het vasthouden aan gemeentelijk beleid. De commissie ACB heeft geoordeeld dat de bezwaren ongegrond zijn. Het college neemt dit advies over.