Meerkosten Jeugdwet en Wmo 2020 ten gevolge van Covid 19

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de Nadere regel Meerkosten Jeugdwet en Wmo (Covid 19);
  2. De uitvoering van de Nadere regel Meerkosten Jeugdwet en Wmo (Covid 19) te delegeren aan de gemeente Roosendaal;
  3. In te stemmen met de geraamde bijdrage van € 50.000 voor de 9 gemeenten voor uitvoering door gemeente Roosendaal met afrekening op realisatiebasis. Bijdrage van de gemeente Moerdijk is € 4.967,- Dit bedrag wordt meegenomen in de eerste bestuursrapportage. 
  4. De domeinregisseur sociaal domein als vertegenwoordiger namens de gemeente Moerdijk aan de managementtafel sociaal domein, te mandateren om de overeenkomst met de gemeente Roosendaal te ondertekenen;
  5. De te ontvangen compensatiemiddelen 2020 vanuit het Rijk voor meerkosten Jeugd en Wmo beschikbaar te stellen aan de gemeente Roosendaal voor de uitvoering van de Nadere regel Meerkosten Jeugdwet en Wmo (Covid 19);
  6. De raad voor te stellen om een subsidieplafond van € 73.850 voor Wmo en € 40.912 voor Jeugd vast te stellen middels onderliggend raadsvoorstel.

De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals vanwege Corona (Covid 19). Met als doel dat de zorgaanbie-ders een uiterste inspanning kunnen verrichten om het coronavirus maximaal te controleren, kwets-bare mensen te beschermen en goede zorg te verlenen voor diegenen die dit nodig hebben. De vergoeding van meerkosten is één van de onderdelen die binnen deze bestuurlijke afspraak van de VNG en het Rijk valt, daar gaat dit voorstel over. Het college heeft besloten in te stemmen met de Nadere regel Meerkosten Jeugdwet en WMO (Covid 19) en de uitvoering er van te delegeren aan de gemeente Roosendaal. Daarmee sluiten ze zich aan bij het regionaal advies.