Regionale Energie Strategie West-Brabant (RES)

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de wijze waarop inbreng van derden is verwerkt;
  2. De gemeenteraad voor te stellen om de RES 1.0 vast te stellen;
  3. Het RES-uitvoeringsprogramma vast te stellen, onder de opschortende voorwaarde van het vaststellen van de RES 1.0 door de gemeenteraad;
  4. De gemeenteraad het RES-uitvoeringsprogramma ter kennisgeving aan te bieden.

De Regionale Energie Strategie West-Brabant (hierna: RES) geeft mede invulling aan afspraken die gemaakt zijn in het kader van het landelijke Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord is opgesteld door een groot aantal partijen en heeft als doel dat we in Nederland in 2030 49% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990 en 95% in 2050. In de RES focussen we op ‘duurzame elektriciteitsopwek’ en ‘verduurzaming gebouwde omgeving’.Met de RES 1.0 geven we aan het Rijk aan hoeveel duurzame energie wij in onze regio kunnen opwekken tot 2030, met een doorkijk naar 2050. Dit draagt bij aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord. Dit bod wordt onderbouwd door landschappelijk, technisch en financieel onderzoek naar de beste plaatsen voor installaties. Daarnaast geeft de RES 1.0 een eerste inzicht in de regionale strategie voor de warmtetransitie van de gebouwde omgeving.