Uitvoeringsprogramma 2021 Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)

Het college besluit:

  1. Uitvoeringsprogramma 2021 VTH vast te stellen.
  2. Het VTH beleid, vastgesteld op 24 januari 2017, te verlengen tot inwerking treden nieuw op te stellen VTH beleid in 2022, doch uiterlijk tot 31 december 2022.
  3. Uitvoeringsprogramma 2021 VTH via een raadsinformatiebrief ter kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen.
  4. Uitvoeringsprogramma 2021 VTH in het kader van het interbestuurlijk toezicht voor 1 februari 2021 naar Gedeputeerde Staten te sturen 

Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks aan de hand van het Vergunning-, Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Moerdijk een uitvoeringsprogramma op. Hierin wordt vastgelegd welke activiteiten in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2021 worden uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma VTH 2021 omvat ook het Werkplan 2021 VTH Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.Het Uitvoeringsprogramma VTH 2021 zal ter kennisname aan de gemeenteraad en provincie Noord-Brabant worden gestuurd. Het toezenden van beide stukken aan de gemeenteraad en provincie betreft een wettelijke verplichting en dient voor 1 februari 2021 te zijn gebeurd.De verwachting is dat het aantal vergunningaanvragen dit jaar opnieuw hoger is dan het langjarig gemiddelde waar de bestaande capaciteit op is gebaseerd. Naast de reguliere werkzaamheden en projecten staat het uitvoeringsprogramma 2021 vooral in het teken van de implementatie van de Omgevingswet. Gedurende 2021 zal de voortgang en ingekomen aantallen aanvragen maandelijks worden gemonitord. Indien nodig zal met een bestuurlijk voorstel extra capaciteit worden gevraagd of aanpassen toetsniveau worden voorgesteld.