Wijziging termijn besluit gemeente verlenging overeenkomst uitvoering Rijksvaccinatieprogramma (RVP) door Thuiszorg West-Brabant (TWB) van 12 naar 6 m

Het college besluit:

In te stemmen met wijziging van de termijn waarop de gemeente besluit over verlenging van de overeenkomst voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) door TWB van 12 naar 6 maanden.

De gemeente Moerdijk heeft ingestemd met wijziging van de termijn waarop Thuiszorg West-Brabant (TWB) van de gemeente Moerdijk bericht ontvangt dat al dan niet gebruik gemaakt wordt van een verlengingsoptie van de overeenkomst voor de uitvoering van het Rijksvacci-natieprogramma (RVP) van 12 naar 6 maanden. Dit betekent een wijziging van artikel 4.3. van de overeenkomst over het Rijksvaccinatieprogramma. De termijn van 6 maanden sluit aan bij de overeenkomst tussen de gemeente Moerdijk en TWB over de uitvoering van de basistaken Jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar. In deze overeenkomst is vastgelegd dat de gemeente Moerdijk 6 maanden voor afloop van de vaste looptijd, Thuiszorg West-Brabant informeert of gebruik gemaakt wordt van de verlengingsoptie. Aangezien de organisatie die verantwoordelijk is voor uitvoering van de jeugdgezondheidszorg ook zorgdraagt voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma is het logisch om de besluittermijnen van de verlengingsopties van beide overeenkomsten gelijk te laten lopen.