5 januari 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 5 januari 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 05 januari 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 22 december 2020

  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 22 december 2020

  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. B-stuk. Verzoek verstrekking gratis mondkapjes

  Het college besluit:
  In te stemmen met de beantwoording aan Lokaal FNV inzake de verstrekking van mondkapjes aan minima.

  Verzoek Lokaal FNV

  Lokaal FNV verzoekt ons in hun brief van 1 oktober 2020 aandacht te hebben voor onze minima tijdens de Corona crisis.

  Actie

  Naast de beschikbare financiële ondersteuningsmaatregelen hebben wij er voor gekozen om uitwasbare mondkapjes te verstrekken aan deze doelgroep. Dit hebben wij gedaan door deze via onze gemeenschappelijke regeling ‘Werkplein Hart van West-Brabant’ te verzenden aan onze inwoners. Ook hebben wij enkele honderden mondkapjes geleverd aan de voedselbank, deze mondkapjes worden verstrekt aan onze inwoners tijdens de uitgifte van de voedsel-pakketten.

 4. Verlenging inzet coördinator/aanjager Brede School en Integrale Kindcentra.

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het continueren van de inzet door Meer Moerdijk inzake ‘coördinator / aanjager Brede School en Integrale Kindcentra’ voor het jaar 2021. Hiervoor een subsidie ter beschikking te stellen van € 40.036,-;
  2. In te stemmen met de brief verlenging coördinatie Brede Scholen 2021;
  3. De opdracht ten behoeve van de Brede School € 40.036,- ten laste te brengen van product-nummer 6480600 (onderwijsachterstanden) en kostensoort 43520 (werken door derden).

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk heeft besloten om, naast de reguliere opdracht, de inzet van Meer Moerdijk te continueren (2021) om de Brede Scholen en Integrale Kindcentra te coördineren en aan te jagen. Het doel is om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren met hulp van activiteiten op het gebied sport, cultuur, techniek, zorg en opvang. Daarbij ligt het accent onder meer op wijkgerichte leefbaarheid, ouderbetrokkenheid en structurele samenwerking tussen scholen en diverse partners.

 5. Samenwerkingsovereenkomst meten & monitoren, gezamenlijk meetdatabeheer 2021 t/m 2024

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de samenwerkingsafspraken, samenwerkingsovereenkomst SOK II;
  2. In te stemmen met de bijdrage die de gemeente aan deze SOK II gaat leveren van€ 10.571,- vanuit Rioleringszorg - Onderhoudssoftware (6722000-43538);
  3. Wethouder C.J.A. van Dorst te machtigen om namens de heer J.P.M. Klijs, burgemeester van de gemeente Moerdijk, de ‘Samenwerkingsovereenkomst Meten & Monitoren 2021 t/m 2024’ te ondertekenen

  Op 13 oktober 2016 zijn vijftien Brabantse gemeenten, waaronder de gemeente Moerdijk en het Waterschap Brabantse Delta, een samenwerkingsovereenkomst aangegaan onder de vlag van Samen Werken aan Water in Midden- en west Brabant (SWWB). Hierin zijn afspraken vast-gelegd over meten, monitoren en gezamenlijk meet-databeheer ten bate van de afvalwater-stromen.Deze samenwerkingsafspraken hebben een looptijd tot eind 2020. Om de overeengekomen samenwerking in vernieuwde vorm voort te zetten, is voor de periode 2021 tot en met 2024 in samenwerkingsverband een nieuwe set samenwerkingsafspraken (SOK II) opgesteld.

 6. Toezicht Wmo in 2021

  Het college besluit:

  1. GGD West-Brabant voor het jaar 2021 aan te wijzen als toezichthouder in het kader van de Wmo;
  2. Akkoord te gaan met de offerte voor het afnemen van 5 inspecties voor 2021 en de kosten à € 919,52 te dekken uit het product 6670002 algemene voorzieningen Wmo. 

  De gemeente zorgt op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor ondersteuning van inwoners die (tijdelijk) minder zelfredzaam zijn. In het kader van de Wmo hebben gemeenten de taak om toe te zien op de naleving van wat bij of krachtens de Wmo is geregeld. Het college van burgemeester en wethouders moet daartoe toezichthouders aanwijzen. Momenteel voert GGD West-Brabant dit toezicht uit voor de De6 gemeenten. De huidige aanwijzing van de GGD as toezichthouder eindigt op 1 januari 2021. In dit college-voorstel wordt instemming gevraagd om voor het jaar 2021 de GGD West-Brabant opnieuw te benoemen als Wmo toezichthouder en 5 inspecties voor 2021 af te nemen.

 7. Strategisch communicatiebeleid

  Het college besluit:
  Het strategisch communicatiebeleid vast te stellen.

  Communicatie wil aantoonbaar bijdragen aan het realiseren van de doelen van het college en de organisatie. Het strategisch communicatiebeleid is de komende jaren daarvoor onze paraplu. In het document verwoorden we hoe we impact willen maken en toegevoegde waarde willen leveren. Kortom: de goede dingen goed doen. Het plan loopt tot en met 2024.