Samenwerkingsovereenkomst meten & monitoren, gezamenlijk meetdatabeheer 2021 t/m 2024

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de samenwerkingsafspraken, samenwerkingsovereenkomst SOK II;
  2. In te stemmen met de bijdrage die de gemeente aan deze SOK II gaat leveren van€ 10.571,- vanuit Rioleringszorg - Onderhoudssoftware (6722000-43538);
  3. Wethouder C.J.A. van Dorst te machtigen om namens de heer J.P.M. Klijs, burgemeester van de gemeente Moerdijk, de ‘Samenwerkingsovereenkomst Meten & Monitoren 2021 t/m 2024’ te ondertekenen

Op 13 oktober 2016 zijn vijftien Brabantse gemeenten, waaronder de gemeente Moerdijk en het Waterschap Brabantse Delta, een samenwerkingsovereenkomst aangegaan onder de vlag van Samen Werken aan Water in Midden- en west Brabant (SWWB). Hierin zijn afspraken vast-gelegd over meten, monitoren en gezamenlijk meet-databeheer ten bate van de afvalwater-stromen.Deze samenwerkingsafspraken hebben een looptijd tot eind 2020. Om de overeengekomen samenwerking in vernieuwde vorm voort te zetten, is voor de periode 2021 tot en met 2024 in samenwerkingsverband een nieuwe set samenwerkingsafspraken (SOK II) opgesteld.