Toezicht Wmo in 2021

Het college besluit:

  1. GGD West-Brabant voor het jaar 2021 aan te wijzen als toezichthouder in het kader van de Wmo;
  2. Akkoord te gaan met de offerte voor het afnemen van 5 inspecties voor 2021 en de kosten à € 919,52 te dekken uit het product 6670002 algemene voorzieningen Wmo. 

De gemeente zorgt op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor ondersteuning van inwoners die (tijdelijk) minder zelfredzaam zijn. In het kader van de Wmo hebben gemeenten de taak om toe te zien op de naleving van wat bij of krachtens de Wmo is geregeld. Het college van burgemeester en wethouders moet daartoe toezichthouders aanwijzen. Momenteel voert GGD West-Brabant dit toezicht uit voor de De6 gemeenten. De huidige aanwijzing van de GGD as toezichthouder eindigt op 1 januari 2021. In dit college-voorstel wordt instemming gevraagd om voor het jaar 2021 de GGD West-Brabant opnieuw te benoemen als Wmo toezichthouder en 5 inspecties voor 2021 af te nemen.