Verlenging inzet coördinator/aanjager Brede School en Integrale Kindcentra.

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het continueren van de inzet door Meer Moerdijk inzake ‘coördinator / aanjager Brede School en Integrale Kindcentra’ voor het jaar 2021. Hiervoor een subsidie ter beschikking te stellen van € 40.036,-;
  2. In te stemmen met de brief verlenging coördinatie Brede Scholen 2021;
  3. De opdracht ten behoeve van de Brede School € 40.036,- ten laste te brengen van product-nummer 6480600 (onderwijsachterstanden) en kostensoort 43520 (werken door derden).

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk heeft besloten om, naast de reguliere opdracht, de inzet van Meer Moerdijk te continueren (2021) om de Brede Scholen en Integrale Kindcentra te coördineren en aan te jagen. Het doel is om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren met hulp van activiteiten op het gebied sport, cultuur, techniek, zorg en opvang. Daarbij ligt het accent onder meer op wijkgerichte leefbaarheid, ouderbetrokkenheid en structurele samenwerking tussen scholen en diverse partners.