9 februari 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 9 februari 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 09 februari 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 2 februari 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 2 februari 2021

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Aanvraag omgevingsvergunning 1e fase voor het transformeren van een kantoor in het souterrain en op de begane grond van het pand aan de Prins Hendriks

  Het college besluit:

  Medewerking te verlenen aan de aanvraag 1e fase voor het veranderen van het gebruik van het souterrain en de begane grond van het pand aan de Prins Hendrikstraat 4 in Zevenbergen van kantoor naar wonen (te weten: 4 appartementen). 

  De gemeente heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning 1e fase ontvangen voor de realisatie van 4 appartementen in het souterrain en op de begane grond van het pand aan de Prins Hendrikstraat 4 in Zevenbergen. Uit toetsing van de aanvraag is gebleken dat de aanvraag in strijd is met het van toepassing zijnde bestemmingsplan, omdat de functie ‘wonen’ binnen de bestemming ‘kantoor’ niet is toegestaan. In dit geval is het mogelijk om medewerking te verlenen aan afwijking van het bestemmingsplan.

 4. Principeverzoek aan de Schansweg 71 te Klundert voor het herbouwen van een woning en de realisatie van een paardenbak.

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het principeverzoek voor het wijzigen van de locatie van de bestemming ‘Wonen’ en de realisatie van een paardenbak aan de Schansweg 71 te Klundert.
  2. Kennis te nemen voor het onderzoeken van de haalbaarheid van een bestemmingsplanwijziging.
  3. Een overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer op basis waarvan de risico’s voor de ontwikkeling door de initiatiefnemer worden gedragen. 

  Er is een principeverzoek ingediend aan de Schansweg 71 te Klundert voor het wijzigen van de locatie van de bestemming ‘Wonen’ zodat er elders op het terrein een nieuwe woning gerea-liseerd kan worden. De oude woning zal worden gesloopt. Daarnaast zal er een paardenbak aangelegd worden op het terrein. Deze paardenbak zal conform de regels van het bestemmingsplan Buitengebied aangelegd worden. Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan dit initiatief mits dit onderbouwd wordt door een goede ruimtelijke onderbouwing.

 5. Machtiging Belastingdienst/ Toeslagen hersteloperatie toeslagaffaire

  Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire.
  2. Akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de gebruikers-voorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevens-overdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde.,

  Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belasting-dienst / Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt, is dat niet altijd voldoende. Gedupeerde ouders hebben naast financiële compensatie soms ook aanvullende hulp en ondersteuning nodig op het gebied van huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Gemeenten hebben een belangrijke rol hierin. Om die reden is op 28 september een akkoord gesloten tussen de VNG en Belastingdienst / Toeslagen om ondersteuning te bieden aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. Om te zorgen dat alle gemeenten snel in contact kunnen komen met gedupeerde ouders, machtigt de Belastingdienst / Toeslagen gemeenten, zodat gemeenten contact kunnen opnemen met ouders en hen te wijzen op gemeentelijke hulp. Na instemming van de machtiging door het College, zullen de contactgegevens van de gedupeerde ouders verstrekt worden via een portaal. Vervolgens kan contact worden gezocht met de ouder. Juist gemeenten (of hun gemandateerde) zijn bij uitstek gespecialiseerd in het contact zoeken met gedupeerden, een goed gesprek aan te gaan, vertrouwen te winnen en snel lijnen uitzetten. 

 6. Ontwerp bestemmingsplan “Bolwerk Klundert”

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de inspraak- en vooroverlegreac-ties, zoals opgenomen in de Nota van Inspraak en Vooroverleg d.d. 21 januari 2021;
  2. In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Bolwerk Klundert’ (NL.IMRO.1709. BPKLBolwerk-BP30);
  3. Het ontwerpbestemmingsplan voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen;
  4. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen;
  5. Het ontwerpbestemmingsplan ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief. 

  \Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Bolwerk Klundert’ heeft ter inzage gelegen van 27 oktober tot en met 2 december 2020. De stukken waren fysiek in te zien op het gemeentehuis, digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente Moerdijk zijn filmpjes gezet waarin het bestemmingsplan, de tender (ontwerpprijsvraag) en de sanering nader worden toegelicht. Op 29 oktober was ook een digitale informatiebijeenkomst gepland die plaats zou vinden op basis van inschrijving. Deze informatiebijeenkomst heeft uiteindelijk niet plaats-gevonden aangezien er geen aanmeldingen binnen zijn gekomen.

  In de periode van ter inzage legging is één inspraakreactie en één steunbetuiging voor deze inspraakreactie ingediend. Deze inspraakreactie is samengevat en in de Nota van inspraak en vooroverleg van een reactie voorzien. Het ontwerp bestemmingsplan is op basis van deze inspraakreactie niet gewijzigd. Wel is middels drie ambtshalve wijzigingen het plan op onder-delen aangepast. Deze wijzigingen zijn tevens vervat in de Nota van inspraak en vooroverleg. Het bestemmingsplan is vastgesteld door uw college en zal gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd. Binnen deze periode kan een ieder een zienswijze op het plan indienen. Na de ter inzage legging zal het plan ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden.

  Nieuwe naam

  Gedurende de termijn dat het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, heeft er een poll open gestaan voor het kiezen van een nieuwe naam voor het projectgebied. De locatie is geen bult meer en inmiddels heel wat jaren niet meer in eigendom van familie Pars. De meest gekozen naam is, overeenkomstig de (tijdelijke) naam van het bestemmingsplan, “Het Bolwerk”. De formele onthulling van de naam vindt naar verwachting eind februari plaats.

 7. Continueren aanjager Inclusief Moerdijk

  Het college besluit:
  In te stemmen met het continueren van de inzet van externe aanjager R. van Liesdonk binnen het project ‘Inclusief Moerdijk’.

  De gemeente Moerdijk heeft als organisatie verschillende rollen in relatie tot de Participatiewet. Naast uitvoerder van de Participatiewet is de gemeente natuurlijk ook een werkgever. De gemeente Moerdijk vindt het belangrijk om als werkgever een voorbeeld te zijn voor andere werkgevers in onze gemeente als het gaat om kansen bieden aan de doelgroep van de Participatiewet. Het is de ambitie om structureel tien extra baanafspraken te realiseren in de gemeentelijke organisatie. De baanafspraken worden ingevuld door mensen met een arbeids-beperking welke zijn opgenomen in het doelgroepregister. In het project Inclusief Moerdijk werkt de gemeente Moerdijk samen met een externe aanjager, gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking. 

 8. Nadere regels Vergoeding AED – aanpassing aanvraagtermijn-

  Het college besluit:
  De aangepaste nadere regels Vergoeding onderhoud AED vast te stellen

  Op 3 november 2020 heeft het college de Nadere regels Vergoeding Onderhoud AED vastge-steld. Met deze regeling geeft het college een jaarlijkse bijdrage voor het onderhoud van een AED die 24 uur per dag 7 dagen in de week openbaar toegankelijk is. De vastgestelde regeling bepaalde echter dat, om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor 2020, een aanvraag voor 1 december 2020 binnen moest zijn. Omdat de regeling uiteindelijk pas op 23 november 2020 in werking is getreden hadden aanvragers welgeteld een week om de aanvraag in te dienen. Dat is begrijpelijkerwijs niet iedereen gelukt. Met terugwerkende kracht was het verstan-diger om de uiterste aanvraagdatum niet op 1 december te zetten maar op 31 december. Het college heeft daarom de besloten de regeling met terugwerkende kracht aan te passen. Met deze aanpassing kan ook aan alle aanvragen die na 1 december 2020 zijn binnen gekomen de vergoeding rechtmatig worden verleend overeenkomstig de bedoeling van de regeling. Vooruitlopend op het voorliggende collegebesluit is begin december 2020 aan alle AED bezitters die in aanmerking komen voor de vergoeding gevraagd voor 31 december 2020 een aanvraag in te dienen. Hier is gehoor aan gegeven. Na inwerkingtreding van de voorliggende regeling zullen er voor 67 24-uurs AED’s een subsidie worden verleend. Het college blijft actief om in Moerdijk een dekkend netwerk van 24-uurs AED’s in stand te houden. Op dit moment zijn er nog 3 plekken waar een 24-uurs AED gewenst is. Ten westen van de kern Fijnaart, ten westen van de kern Standdaarbuiten en ten noorden van Klundert. Op dit moment lopen er gesprekken om ook op deze plekken de dekking te organiseren. 

 9. Afspraken financiële verantwoording zorgplicht afval-, hemel- en grondwater haven-bedrijf Moerdijk

  Het college besluit:
  In te stemmen met een brief waarin de afspraken worden bevestigd hoe:a. Havenbedrijf Moerdijk en Gemeente Moerdijk naar elkaar willen rapporteren over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de zorgplicht afval-, hemel- en grondwater (beheer)b. wordt om gegaan met nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen en de invulling van de zorgplicht.

  Gemeente Moerdijk is wettelijk verantwoordelijk voor de invulling van de zorgplicht afval-, hemel- en grondwater. Havenbedrijf Moerdijk is volgens de huidige governance-regeling de uitvoerende partij voor het benodigde beheer en onderhoud ter uitvoering van deze zorgplicht binnen het beheergebied van Havenbedrijf Moerdijk. Onderdeel van de bij de regeling behorende rioleringsovereenkomst is de roadmap stedelijk afvalwater, hemel- en grondwater. De roadmap beschrijft op hoofdlijnen de huidige manier van werken en vormt inhoudelijk de uitwerking van de rioleringsovereenkomst tussen Gemeente Moerdijk en Havenbedrijf Moerdijk.  Volgens de rioleringsovereenkomst dient het havenbedrijf op jaarbasis informatie te verschaffen aan de gemeente ter vaststelling van de rioolheffing en controle op een adequate invulling van de uit te voeren watertaken. Met het vaststellen van het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan van de gemeente Moerdijk is het moment ontstaan om aan dit laatste openstaande punt concreet invulling te geven. 

  Met deze brief worden de afspraken vastgelegd hoe Havenbedrijf Moerdijk en Gemeente Moerdijk naar elkaar willen rapporteren over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de zorgplicht afval-, hemel- en grondwater (beheer) en hoe om te gaan met nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen.