Afspraken financiële verantwoording zorgplicht afval-, hemel- en grondwater haven-bedrijf Moerdijk

Het college besluit:
In te stemmen met een brief waarin de afspraken worden bevestigd hoe:a. Havenbedrijf Moerdijk en Gemeente Moerdijk naar elkaar willen rapporteren over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de zorgplicht afval-, hemel- en grondwater (beheer)b. wordt om gegaan met nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen en de invulling van de zorgplicht.

Gemeente Moerdijk is wettelijk verantwoordelijk voor de invulling van de zorgplicht afval-, hemel- en grondwater. Havenbedrijf Moerdijk is volgens de huidige governance-regeling de uitvoerende partij voor het benodigde beheer en onderhoud ter uitvoering van deze zorgplicht binnen het beheergebied van Havenbedrijf Moerdijk. Onderdeel van de bij de regeling behorende rioleringsovereenkomst is de roadmap stedelijk afvalwater, hemel- en grondwater. De roadmap beschrijft op hoofdlijnen de huidige manier van werken en vormt inhoudelijk de uitwerking van de rioleringsovereenkomst tussen Gemeente Moerdijk en Havenbedrijf Moerdijk.  Volgens de rioleringsovereenkomst dient het havenbedrijf op jaarbasis informatie te verschaffen aan de gemeente ter vaststelling van de rioolheffing en controle op een adequate invulling van de uit te voeren watertaken. Met het vaststellen van het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan van de gemeente Moerdijk is het moment ontstaan om aan dit laatste openstaande punt concreet invulling te geven. 

Met deze brief worden de afspraken vastgelegd hoe Havenbedrijf Moerdijk en Gemeente Moerdijk naar elkaar willen rapporteren over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de zorgplicht afval-, hemel- en grondwater (beheer) en hoe om te gaan met nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen.