Nadere regels Vergoeding AED – aanpassing aanvraagtermijn-

Het college besluit:
De aangepaste nadere regels Vergoeding onderhoud AED vast te stellen

Op 3 november 2020 heeft het college de Nadere regels Vergoeding Onderhoud AED vastge-steld. Met deze regeling geeft het college een jaarlijkse bijdrage voor het onderhoud van een AED die 24 uur per dag 7 dagen in de week openbaar toegankelijk is. De vastgestelde regeling bepaalde echter dat, om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor 2020, een aanvraag voor 1 december 2020 binnen moest zijn. Omdat de regeling uiteindelijk pas op 23 november 2020 in werking is getreden hadden aanvragers welgeteld een week om de aanvraag in te dienen. Dat is begrijpelijkerwijs niet iedereen gelukt. Met terugwerkende kracht was het verstan-diger om de uiterste aanvraagdatum niet op 1 december te zetten maar op 31 december. Het college heeft daarom de besloten de regeling met terugwerkende kracht aan te passen. Met deze aanpassing kan ook aan alle aanvragen die na 1 december 2020 zijn binnen gekomen de vergoeding rechtmatig worden verleend overeenkomstig de bedoeling van de regeling. Vooruitlopend op het voorliggende collegebesluit is begin december 2020 aan alle AED bezitters die in aanmerking komen voor de vergoeding gevraagd voor 31 december 2020 een aanvraag in te dienen. Hier is gehoor aan gegeven. Na inwerkingtreding van de voorliggende regeling zullen er voor 67 24-uurs AED’s een subsidie worden verleend. Het college blijft actief om in Moerdijk een dekkend netwerk van 24-uurs AED’s in stand te houden. Op dit moment zijn er nog 3 plekken waar een 24-uurs AED gewenst is. Ten westen van de kern Fijnaart, ten westen van de kern Standdaarbuiten en ten noorden van Klundert. Op dit moment lopen er gesprekken om ook op deze plekken de dekking te organiseren.