Ontwerp bestemmingsplan “Bolwerk Klundert”

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de inspraak- en vooroverlegreac-ties, zoals opgenomen in de Nota van Inspraak en Vooroverleg d.d. 21 januari 2021;
  2. In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Bolwerk Klundert’ (NL.IMRO.1709. BPKLBolwerk-BP30);
  3. Het ontwerpbestemmingsplan voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen;
  4. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen;
  5. Het ontwerpbestemmingsplan ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief. 

\Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Bolwerk Klundert’ heeft ter inzage gelegen van 27 oktober tot en met 2 december 2020. De stukken waren fysiek in te zien op het gemeentehuis, digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente Moerdijk zijn filmpjes gezet waarin het bestemmingsplan, de tender (ontwerpprijsvraag) en de sanering nader worden toegelicht. Op 29 oktober was ook een digitale informatiebijeenkomst gepland die plaats zou vinden op basis van inschrijving. Deze informatiebijeenkomst heeft uiteindelijk niet plaats-gevonden aangezien er geen aanmeldingen binnen zijn gekomen.

In de periode van ter inzage legging is één inspraakreactie en één steunbetuiging voor deze inspraakreactie ingediend. Deze inspraakreactie is samengevat en in de Nota van inspraak en vooroverleg van een reactie voorzien. Het ontwerp bestemmingsplan is op basis van deze inspraakreactie niet gewijzigd. Wel is middels drie ambtshalve wijzigingen het plan op onder-delen aangepast. Deze wijzigingen zijn tevens vervat in de Nota van inspraak en vooroverleg. Het bestemmingsplan is vastgesteld door uw college en zal gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd. Binnen deze periode kan een ieder een zienswijze op het plan indienen. Na de ter inzage legging zal het plan ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden.

Nieuwe naam

Gedurende de termijn dat het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, heeft er een poll open gestaan voor het kiezen van een nieuwe naam voor het projectgebied. De locatie is geen bult meer en inmiddels heel wat jaren niet meer in eigendom van familie Pars. De meest gekozen naam is, overeenkomstig de (tijdelijke) naam van het bestemmingsplan, “Het Bolwerk”. De formele onthulling van de naam vindt naar verwachting eind februari plaats.