Regionale Investeringsagenda (RIA) regio Breda

Het college besluit: 

  1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de Regionale Investeringsagenda (RIA) regio Breda april 2021; 
  2. De RIA regio Breda als bouwsteen in te brengen in het proces van het Verstedelijkings-akkoord voor de stedelijke regio Breda-Tilburg (SRBT); 
  3. De RIA als bouwsteen te gebruiken voor de gemeentelijke omgevingsvisie en als ambitie-document te benutten in contacten met provincie, rijkspartners en private partijen; 
  4. De raad te informeren over de RIA regio Breda en het Verstedelijkingsakkoord SRBT met bijgaande raadsinformatiebrief. 

Eind 2019 is Breda toegetreden tot de NOVI-alliantie. Dit is een samenwerking van markt-partijen, overheden en semi overheden met het oogmerk om de uitvoering van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) een versnelling te geven. Binnen het verband van de NOVI-alliantie is het instrument van de Regionale Investeringsagenda (RIA) geïntroduceerd als middel om de opgaven die voortkomen uit de NOVI in samenhang bij elkaar te brengen tot een gebundelde regionale propositie. 

Gestart vanuit een samenwerking van vier gemeenten (Breda, Etten-Leur, Oosterhout en Zundert), is de RIA regio Breda gaandeweg het traject van uitwerking, een propositie geworden van tien functioneel samenhangende gemeenten (aangevuld met Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Drimmelen, Geertruidenberg en Moerdijk). Een propositie waarin deze gemeenten hun meerjarige ambities voor gezonde groei in en van deze regio voor het voetlicht brengen als aanbod aan het Rijk en andere partners om samen te werken aan deze gezamenlijke opgaven. 

Parallel aan het spoor van de RIA regio Breda loopt het spoor van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Deze is in september 2020 vastgesteld. In de NOVI worden regionale verstedelijkings-strategieën aangekondigd voor die regio’s waar het Rijk partner is. Voor Brabant wordt ook een verstedelijkingsstrategie uitgewerkt, welke op de schaal van de stedelijke regio’s in Brabant een vertaling krijgt in verstedelijkingsakkoorden. De stedelijke regio Breda-Tilburg is één van de stedelijke regio’s waarvoor een verstedelijkingsakkoord zal worden uitgewerkt. Het verstedelijkingsakkoord gaat een afsprakenkader bieden met het Rijk over de uitvoering van de verstedelijkingsopgaven in deze stedelijke regio. Op 18 december 2020 is daartoe een eerste bestuurlijke bijeenkomst op de schaal van de stedelijke regio Breda-Tilburg (SRBT) georganiseerd waar deze opdracht met enthousiasme is aangenomen. Nu komen beide sporen bij elkaar. Met de uitwerking van de RIA regio Breda ligt er een mooie bouwsteen voor het verstedelijkingsakkoord SRBT.